Newsletter 04/2024

W czwartym numerze newslettera Business on track analizujemy uchwałę Sądu Najwyższego, zgodnie z którą osoba prawna może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, a także poruszamy kwestię ulgi na dojazdy dla pracownika zdalnego oraz czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. W kolejnych numerach Business on track będą się pojawiały najnowsze wiadomości z zakresu prawa oraz biznesu, ale także komentarze prawników naszej Kancelarii dotyczące istotnych z punkty widzenia przedsiębiorców nowelizacji przepisów. Dzięki newsletterowi będą Państwo również na bieżąco z kolejnymi projektami naszej Kancelarii. 

Zapraszamy do zapisów oraz niezmienne zachęcamy do kontaktu – keep your business on track!

Newsletter w wersji PDF do pobrania: TUTAJ.

Newsletter 03/2024

W marcowym numerze newslettera Business on Track przybliżamy Państwu nowelizację Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie zakazu składania oferty nabycia nieoznaczonemu adresatowi, najnowsze orzecznictwo WSA dotyczące obowiązków członka Zarządu spółki z o.o. oraz nadchodzące zmiany w przepisach o sygnalistach. 

W kolejnych numerach Business on Track będą się pojawiały najnowsze wiadomości z zakresu prawa oraz biznesu, ale także komentarze prawników naszej Kancelarii dotyczące istotnych z punkty widzenia przedsiębiorców nowelizacji przepisów. Dzięki newsletterowi będą Państwo również na bieżąco z kolejnymi projektami naszej Kancelarii.

Zapraszamy do zapisów oraz niezmienne zachęcamy do kontaktu – keep your business on track!

Newsletter w wersji PDF do pobrania: TUTAJ.

Newsletter 02/2024

W drugim numerze newslettera Business on Track przedstawiamy Państwu m. in. orzeczenie Sądu w kwestii tego, czy zawieszenie członka zarządu sp. z o.o. zwalnia go z odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a także interpretację podatkową dotyczącą tego, co może zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca prowadzący działalność w swoim mieszkaniu. W kolejnych numerach Business on Trackbędą się pojawiały najnowsze wiadomości z zakresu prawa oraz biznesu, ale także komentarze prawników naszej Kancelarii dotyczące istotnych z punkty widzenia przedsiębiorców nowelizacji przepisów. Dzięki newsletterowi będą Państwo również na bieżąco z kolejnymi projektami naszej Kancelarii.

Zapraszamy do zapisów oraz niezmienne zachęcamy do kontaktu – keep your business on track!

Newsletter w wersji PDF do pobrania: TUTAJ

Alimenty a upadłość

Alimenty a upadłość - uwagi ogólne

Ogłoszenie upadłości zawsze wywołuje określone skutki zarówno dotykające sferę osobistą, jak również majątkową upadłego. Przykładowo, gdy upadły nadal jest w związku małżeńskim, to wówczas skutki te dotykają również stosunków majątkowych małżeńskich. Natomiast inaczej wygląda to w sytuacji, w której małżeństwo zostało rozwiązane. Oznacza to, że na upadłym może ciążyć obowiązek alimentacyjny. Pojawia się wtedy szereg obaw, które uzewnętrzniają się najczęściej poprzez pytanie - czy po ogłoszeniu upadłości upadły nadal będzie realizował świadczenia wynikające z obowiązku alimentacyjnego? Z kolei inaczej sytuacja kształtuje się, kiedy upadły jest uprawniony do alimentów.

Alimenty a upadłość - co po ogłoszeniu upadłości?

Jak wynika z treści art. 61 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „PrUp”), z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Z tym samym dniem upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Wskazuje na to brzmienie art. 75 ust. 1 PrUp. Zatem w sprawach dotyczących masy upadłości czynności dokonuje syndyk. W tej konfiguracji istnieją dwa scenariusze. Pierwszy to ten, w którym upadły jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Drugi z kolei dotyczy sytuacji, w której upadły jest uprawnionym do alimentów. 

Alimenty a upadłość - upadły jako zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych

Pierwszy scenariusz dotyczy sytuacji, w której upadły jest osobą zobowiązaną do zapłaty alimentów. Jak wynika z art. 343 ust. 2 PrUp, zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zaraz po kosztach w terminach ich płatności. Czyni to do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału. Kwota alimentów nie może być wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości. 

Alimenty a upadłość - Co z zaległymi alimentami?

Zaległe alimenty podlegają zaspokojeniu z funduszy masy upadłości. Wynika to z treści art. 344 ust. 1 PrUp. Zgodnie z nią, należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości kosztów postępowania, zobowiązań masy upadłości i należności alimentacyjnych. Oznacza to, że zaległe alimenty zaspokaja się zaraz po kosztach postępowania upadłościowego oraz zobowiązaniach masy. W praktyce może to oznaczać, że ich odzyskanie będzie wymagało długiego oczekiwania. Jednak nie jest wykluczone, że po zaspokojeniu kosztów i zobowiązań w funduszach masy nie zostaną już żadne środki. 

Alimenty a upadłość - upadły jako uprawniony do świadczeń alimentacyjnych

Jak wynika z art. 63 ust. 1 pkt 1 PrUp, nie wchodzi do masy upadłości mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako „KPC”). Natomiast z art. 833 § 6 KPC wyraźnie wynika, że świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji. Oznacza to, że upadły nadal będzie otrzymywał alimenty i może nimi samodzielnie rozporządzać.

Monografia Rafała Chybińskiego "Bank zagrożony upadłością. Regulacje, procedury i instytucje w polskim prawie"

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym ukazała się autorska monografia naszego współpracownika - Rafała Chybińskiego pod tytułem "Bank zagrożony upadłością. Regulacje, procedury i instytucje w polski prawie". Serdecznie zachęcamy do lektury. Publikacja może zainteresować przede wszystkim praktyków, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych, jak również pracowników Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Praca w sposób kompleksowy omawia problem sanacji banków w świetle aktualnych rozwiązań legislacyjnych. Pozwala tym samym zrozumieć szereg instytucji charakterystycznych dla działalności bankowej, zwłaszcza pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania całego sektora. Dokładna analiza zagadnień związanych z funduszami własnymi banków, przejęciem banku na podstawie art. 146b ustawy - prawo bankowe czy przymusową restrukturyzacją, zwłaszcza z uwzględnieniem wzajemnego ich wpływu oraz prawnych konsekwencji tej relacji, nie została dotychczas wydana w formie monografii. W związku z tym problemy, które pojawiają się w związku z wykładnią przepisów regulujących ww. instytucje, uwidaczniając się coraz częściej na polu procesowym (czego jesteśmy aktualnie świadkami), wskazując na potrzebę kompleksowej prezentacji gotowych rozwiązań interpretacyjnych. 

Newsletter 01/2024

Z okazji 10 lat działalności GP Legal & Partners prezentujemy Państwu jeden z naszych tegorocznych projektów – newsletter Business on track kierowany nie tylko do naszych Klientów, ale do wszystkich osób, w szczególności przedsiębiorców, zainteresowanych prawem gospodarczym.

W styczniowym newsletterze przedstawiamy Państwu m. in. Krajowy System e-Faktur, który stanie się obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. oraz obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. przepisy o podatku minimalnym. W kolejnych numerach Business on track będą się pojawiały najnowsze wiadomości z zakresu prawa oraz biznesu, ale także komentarze prawników naszej Kancelarii dotyczące istotnych z punkty widzenia przedsiębiorców nowelizacji przepisów. Dzięki newsletterowi będą Państwo również na bieżąco z kolejnymi projektami naszej Kancelarii.

Zapraszamy do zapisów oraz niezmienne zachęcamy do kontaktu – keep your business on track!

Newsletter w wersji PDF do pobrania: TUTAJ

Upadłość konsumencka - przesłanki ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka jest dedykowana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział odrębny tryb przeprowadzania takiego postępowania upadłościowego (tzw. konsumenckie postępowanie upadłościowe). Istotne znaczenie ma tutaj treść art. 491(1) ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „PrUp”). Jednak jak wynika z art. 491(1) ust. 2 PrUp, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej będzie prowadzone na zasadach ogólnych. Dzieje się tak wówczas, jeśli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

Upadłość konsumencka a niewypłacalność

W przypadku konsumenckiego postępowania upadłościowego zastosowanie znajduje ogólna zasada wyrażona w art. 10 PrUp. Jak wynika z jej treści, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Należy jednak pamiętać, że pojęcie niewypłacalności inaczej rozumie się w stosunku do przedsiębiorcy. Inaczej z kolei w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. konsumenta). Oczywiście treść art. 11 PrUP znacząco rozjaśnia to, w jaki sposób należy rozumieć niewypłacalność. Nie zawsze jednak przepis ten stanowi rozwiązanie wszelkich wątpliwości powstających w procesie stosowania prawa. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Zasada ta znajduje zatem zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i do konsumentów. Z kolei pozostałe regulacje, tj. art. 11 ust. 2-7, nie znajdują zastosowania do upadłości konsumenckiej. 

Przesłanki negatywne a upadłość konsumencka

Jak wynika z treści art. 491(2) ust. 1 PrUp, m.in. przepis art. 13 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel. Tym samym, jeśli wniosek został złożony przez dłużnika, odpada kluczowa przesłanka skutkująca oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd oddali bowiem tenże wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Ewentualnie wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Z kolei może oddalić taki wniosek, jeśli stwierdzi, że majątek dłużnika obciąża hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy lub hipoteka morska w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Swoistym rozwiązaniem problemu kosztów jest tutaj art. 491(7) ust. 1 PrUp. Jak wynika z jego treści, w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. Ewentualnie w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, tj. po 24.03.2020 r., nie istnieją już żadne inne przesłanki o charakterze negatywnym skutkujące oddaleniem wniosku. Oznacza to, że prawidłowo złożony wniosek musi zostać rozpoznany pozytywnie. Jedynymi przeszkodami mogą być status przedsiębiorcy po stronie dłużnika. Jak również status wspólnika spółek osobowych oraz, co oczywiste, brak niewypłacalności. W doktrynie przyjmuje się najczęściej, że o niewypłacalności w przypadku upadłości konsumenckiej można mówić, jeśli zadłużenie osoby fizycznej powiększa się z każdym kolejnym miesiącem.

Upadłość konsumencka - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz pytania dotyczące skutecznego przeprowadzenia upadłości konsumenckiej lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami już teraz. Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci w powrocie do stabilnego życia oraz zapewni profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług i zacznij żyć bez długów.

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Zrównoważony rozwój a rynek kapitałowy

Zrównoważony rozwój - czym jest ESG?

Zrównoważony rozwój to zagadnienie, które od dłuższego czasu cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Pierwsze informacje na ten temat pojawiały się już na przełomie XX i XXI wieku. Jednak istotnym przełomem było zamieszczenie w Agendzie 2030 strategii rozwoju świata przyjętą przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Strategia ta została ujęta w formie 17 celów. Mają one zostać osiągnięte do 2030 roku. Pomocne w kontekście oceny stanu ich realizacji są wprowadzone wskaźniki. Odpowiedzialnymi za ich monitorowanie są rządy państw. W założeniu ma to zapewnić badanie postępu na skalę światową. Z kolei samo pojęcie ESG to skrót oznaczający czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego. Czynniki te stanowią podstawę kreowania ocen pozafinansowych przedsiębiorstw, jak również innych organizacji czy państw. 

Zrównoważony rozwój - zielone obligacje 

Zrównoważony rozwój w sposób pośredni doprowadził do rozwoju na rynku nowego rodzaju obligacji tzw. zielonych obligacji. To znaczy, że uzyskany z nich kapitał powinno się przeznaczyć na inwestycje korzystne dla środowiska. Przepisy nie zabraniają również emitowania zielonych obligacji o charakterze kapitałowym. Można je użyć na potrzeby wypełniania wymogów regulacyjnych dotyczących utrzymywania przez banki czy zakłady ubezpieczeń odpowiedniego poziomu funduszy własnych. Cechy obligacji kapitałowych stanowią nie tylko element ochrony tych podmiotów. Istotne jest tutaj również ryzyko związane z ich emitowaniem. Ostatecznie zatem o ich praktycznym zastosowaniu będzie można przesądzać dopiero po ich wstępnej weryfikacji.

Zielone obligacje o charakterze kapitałowym a zrównoważony rozwój

Obligacje kapitałowe pojawiły się w polskim porządku prawnym stosunkowo niedawno. Przepisy regulujące kwestie związane z tymi obligacjami weszły ostatecznie w życie 1 października 2023 r.  Wprowadziła je ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Należy podkreślić, że struktura tych obligacji oraz pełnione przez nie funkcje w sposób oczywisty zmodernizują dotychczasowe rozumienie obligacji jako instrumentu dłużnego, a ponadto dokona się zatarcie różnic, które dotychczas występowały między akcjami a obligacjami. Wpłynie to w sposób znaczący również na takie gałęzi prawa jak prawo handlowe, prawo papierów wartościowych czy prawo upadłościowe. 

Zrównoważony rozwój na rynku kapitałowym - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju w kontekście inwestowania w zielone instrumenty dłużne? A może potrzebujesz wsparcia w związku z emisją takich obligacji? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

W tym roku będziemy świętować 10 lat działalności

W tym roku będziemy świętować 10 lat naszej działalności. Minione lata były okresem stałego rozwoju we wszystkich obszarach, naukowych i biznesowych. 

Nie byłoby nas jednak dzisiaj tutaj, gdyby nie to, że jesteśmy tylko chwilowymi kontynuatorami idei zapoczątkowanych przez naszych przodków. Kiedy po burzliwych latach wojen napoleońskich w Europie nastąpiły złote lata rozwoju, kiedy nastąpił raptowny rozwój technologii, kiedy powstawały fortuny ekonomiczne i finansowe, kiedy po okresie zniewolenia pańszczyźnianego następuje również gwałtowny wzrost świadomości mas społecznych, ale i okres masowego bogacenia się społeczeństw, następuje także rozwój stosunków cywilnych, regulowanych w całej Europie na bazie Kodeksu Napoleona. To w takim otoczeniu społeczno-ekonomicznym nasz przodek Stanisław Ćwikowski w królewskim mieście Lwowie otwiera pierwsze biuro porad prawnych. To dzięki niemu humanistyczna myśl prawnicza przebija się w całej rodzinie. Kolejni członkowie rodziny wzmacniali zespół i byli obecni w całej Galicji, głównie we Lwowie, Krakowie i Nowym Sączu, ale również i ówczesnym Wiedniu, który był ważnym ośrodkiem kodyfikacji polskiego prawa. Niestety zawieruchy Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej w znacznej części zniszczyły dorobek rodzinny. Chociaż w okresie międzywojennym trzech dziadków stryjecznych było prawnikami, to po wojnie tylko jednemu było dane kontynuować dzieło rodzinne i to w ograniczonym zakresie z uwagi na utrudnienia PRL. Mimo to dziadek Franciszek Ćwikowski po przesiedleniu na tzw. Ziemie Odzyskane z powodzeniem prowadził, aż do swojej śmierci kancelarię adwokacką w Jeleniej Górze i działał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Po burzliwych zmianach transformacyjnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ojciec Stanisław przez ponad 30 lat prowadził biuro doradztwa prawno-ekonomicznego, które stanowiło zalążek dzisiejszej Kancelarii. 

Jesteśmy dumni z naszych tradycji i tak jak pionierzy XIX wieku kontynuujemy myśl zawartą w trzech słowach: ConcordiaIntegritasIndustria. Są to pojęcia, na których zbudowaliśmy naszą misję działania. Concordia oznacza, że zawsze kierujemy się interesem Klienta i dlatego w pierwszej kolejności zachęcamy do koncyliacyjnego rozwiązywania spraw, angażujemy cały swój potencjał w takie podejście, z reguły z powodzeniem. Każdy sukces Klienta dodaje nam sił i motywacji do dalszego działania. Integritas jest cechą, którą winien kierować się każdy myślący człowiek. Jesteśmy osobami zaufania publicznego, dlatego wartości etyczne mają w naszej organizacji najwyższą pozycję, można powiedzieć, że przy doborze kolejnych osób do zespołu jest to jedno z najważniejszych kryteriów. Industria oznacza, że realizacja wszystkich innych celów jest możliwa tylko poprzez stałą i konsekwentną pracę nad sobą i dla Klienta. 

Dziękujemy za wspólne lata, wierzymy, że będziemy wespół świętować kolejne rocznice, a jak nas zabraknie, to nasi potomkowie sięgną po nasz dorobek. Together towards the goal.