Czym jest masa upadłości?

Masa upadłości i problematyką z nią związana ma niezwykle ważne znaczenie praktyczne. Prawidłowe odkodowanie tego pojęcia normatywnego determinuje skuteczność postępowania upadłościowego. Zręby definicji zawierają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako: PrUp). Zgodnie z treścią art. 61 PrUp, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego niejako przekształca się w masę upadłości. To z tego majątku następuje późniejsze zaspokajanie roszczeń majątkowych wierzycieli upadłego. Istotne znaczenie odgrywa także brzmienie art. 62 PrUp. Zgodnie z nim, w skład masy upadłości wchodzi nie tylko majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości. Do masy tej zalicza się również majątek nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Ustawodawca poczynił jednak w tym zakresie pewne wyłączenia, które zostały uregulowane w art. 63-67a PrUp. Oznacza to, że w kontekście ogłoszenia upadłości ustawodawca wskazuje na dwie kategorie masy majątkowej. 

Masa upadłości. Co wchodzi w jej skład?

Jak wynika z art. 5 ust. 1 PrUp, przepisy tejże ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako: KC). Z zastrzeżeniem, iż ustawa nie stanowi inaczej. Stosuje się je także do spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak również wspólników spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Do zakresu podmiotowego PrUp zalicza się także wspólników spółki partnerskiej. Z powyższego zakresu wynika zróżnicowanie co do składu masy upadłości. I tak, w przypadku osób prawnych mających status przedsiębiorcy masa majątkowa będzie, w zakresie przedmiotowym, zrównana z pojęciem przedsiębiorstwa w rozumieniu KC. Z kolei dla osób fizycznych w skład masy upadłości będziemy zaliczać również majątek osobisty. 

Masa upadłości a pojęcie mienia oraz majątku

Główny problem z ustaleniem składu masy upadłości pojawia się ze względu na różnorodność pojęć, którymi posługuje się ustawodawca na gruncie PrUp. Wymienić tu można przede wszystkim mienie oraz majątek. Należy podkreślić, że terminy te nie są definiowane w omawianej ustawie. Z kolei na gruncie prawa cywilnego posiadają one odmienne znaczenia. I tak, zgodnie z art. 44 KC, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Z kolei majątek na gruncie cywilistycznym jest rozumiany dwojako. Albo jako zbiór aktywów oraz pasywów, albo wyłącznie jako ogół praw majątkowych, tj. aktywów. Niesie to za sobą określone skutki interpretacyjne. Należy zatem uwzględnić tutaj przede wszystkim cel postępowania upadłościowego. Przyjmując taką optykę, można zaakceptować następujący pogląd. Na gruncie PrUp pojęcia mienia oraz majątku (w znaczeniu wąskim) są terminami synonimicznymi. Prawo upadłościowe nie wykorzystuje zatem pojęcia majątku w znaczeniu szerokim. 

Masa upadłości w kontekście zmiany jej składników

Zasadnicze znaczenie dla omawianego tu zagadnienia ma treść przytoczonego wyżej art. 62 PrUp. Z jego brzmienia wynika następująca prawidłowość. W skład masy majątkowej nie wchodzi wyłącznie majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości. Znamienne znaczenie ma bowiem fakt, że do masy zalicza się również majątek nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Oznacza to, że składniki masy upadłości są zmienne w czasie. Chociażby na skutek takich zdarzeń, jak np. likwidacja poszczególnych aktywów czy potrącenia wierzytelności. Ponadto ustalając składniki masy upadłości należałoby uwzględnić także publicznoprawne prawa majątkowe. Przykładem mogą być tutaj koncesje czy zezwolenia. Zgodnie z art. 55(1) pkt 5 KC, stanowią one bowiem elementy zespołu składników przedsiębiorstwa. 

Ustalanie składników masy upadłości - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki postępowania upadłościowego? A może potrzebujesz wsparcia na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Odpowiedzialność członków zarządu

W Polsce wciąż najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór ten jest zwykle uzasadniony odmiennym od spółek osobowych uregulowaniem kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Wynika to faktu, że wspólnicy albo akcjonariusze w spółkach kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, którą uzyskują z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem to spółka, własnym majątkiem, odpowiada za zobowiązania. Jednak członkowie zarządu w spółkach kapitałowych nie są całkowicie wolni od ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Istnieją bowiem uregulowania, które określają zasady odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki. 

Odpowiedzialność członków zarządu z art. 299 KSH 

Zasadniczą kwestię odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: KSH). Zgodnie z jego treścią, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Należy jednak podkreślić, że odpowiedzialność członków zarządu nie ma charakteru subsydiarnego. Z taką odpowiedzialnością mamy do czynienia w przypadku spółek osobowych. W przypadku członków zarządu można mówić raczej o odpowiedzialności uzupełniającej. Dotyczy to sytuacji, w których egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Odpowiedzialność członków zarządu z art. 116 Ordynacji Podatkowej

Zasadniczo odmiennie kwestię odpowiedzialności zarządu reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej jako: OP). Jak wynika z art. 116 § 1 OP, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej lub odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Dotyczy to sytuacji, podobnie jak w art. 299 § 1 KSH, w której egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Warto podkreślić, że ustawodawca taką samą odpowiedzialność nakłada na zarząd spółek kapitałowych w organizacji. Cytowany przepis definitywnie rozszerza katalog podmiotów odpowiadających z zobowiązania publicznoprawne. Zatem z ewentualną odpowiedzialnością uzupełniającą będą musieli również liczyć się członkowie zarządu prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej. 

Uwolnienie od odpowiedzialności członków zarządu

W przypadku zobowiązań, zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym, istnieje możliwość uwolnienia od odpowiedzialności przez członków zarządu. Możliwość taką przewiduje treść art. 299 § 2 KSH oraz art 116 § 1 OP. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Ewentualnie wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Innymi okolicznościami uwalniającymi jest  brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak również stwierdzenie, że wierzyciel nie poniósł szkody, mimo pasywności członków zarządu.

Uniknięcie odpowiedzialności w spółkach kapitałowych - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące unikania odpowiedzialności przez członków zarządu? A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na każdym etapie? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Najkorzystniejsza forma wykonywania działalności lombardowej

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Działalność lombardowa, zgodnie z brzmieniem nowej ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.), będzie uznawana za działalność regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta w sposób znaczący wpłynie na wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem jeśli wykonujemy działalność lombardową właśnie w formie tej spółki, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. Dalsza część wpisu zostanie poświecona porównaniu obu spółek pod względem korzyści dla wykonywania działalności lombardowej. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a działalność lombardowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z trzech, obok prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, spółek kapitałowych, które przewiduje polskie prawo. Zgodnie z treścią art. 157(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ksh), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Następnie należy opatrzeć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oznacza to, że wybór tej formy wykonywania działalności lombardowej będzie oznaczał większe odformalizowanie wszystkich czynności związanych z założeniem samej spółki oraz jej dalszym prowadzeniem. Wynika to z mniejszych obwarowań formalny nałożonych przez ustawodawcę. 

Spółka akcyjna a działalność lombardowa

Spółka akcyjna jest, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej, zakwalifikowana do spółek kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że to właśnie spółka akcyjna jest kwintesencją tego, co uznaje się za spółkę kapitałową. Dzieje się za tak sprawą dużo mniejszego znaczenia elementów osobowych. Należy jednak pamiętać, że ta forma prawna wykonywania działalności lombardowej jest obwarowana szeregiem wymogów. Trzeba bowiem pamiętać o obowiązkach związanych z koniecznością protokołowania uchwał walnego zgromadzenia w formie aktu notarialnego. Jak również o obowiązku badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Wszystko to, wraz z wymogiem zgromadzenia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł, sprawia, że spółka akcyjna jest najdroższym wyborem do wykonywania działalności lombardowej.

Najbardziej korzystna forma wykonywania działalności lombardowej

Osoba zamierzająca wykonywać działalność lombardową ma do wyboru dwie formy prawne - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Oczywiście obie formy mają swoje wady i zalety. Należy jednak uwzględnić korzyść płynącą z każdej z nich w stosunku do wykonywania działalności lombardowej. Po pierwsze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo łatwiejsza w utworzeniu oraz ewentualnej likwidacji. Nie wymaga również tak dużych nakładów na kwestie księgowe czy prawne związane z wykonywaniem działalności lombardowej akurat w tej formie prawnej. Ponadto minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki akcyjnej jest dwukrotnie wyższy. Dotyczy to wyłącznie wykonywania opisywanej działalności, ponieważ, co do zasady, minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł. 

Najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wyboru najkorzystniejszej formy prawnej celem wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Formy wykonywania działalności lombardowej

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.) wprowadzi szereg rewolucyjnych zmian w zakresie działalności lombardowej. Tym samym działalność ta będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W związku z nowelizacją, w sposób znaczący zmieni się wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem, jeśli planujemy wykonywać działalność lombardową właśnie w tej formie prawnej, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. 

Przekształcenie a formy wykonywania działalności lombardowej

Od 7 stycznia 2024 roku działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Oznacza to, że większość przedsiębiorców jest zmuszonych podjąć decyzję co do formy prawnej prowadzenia działalności lombardowej. Jednym z zasadniczych rozwiązań jest przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Jak wynika z art. 584(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: KSH), za dzień przekształcenia uznaje się chwilę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wymogi przekształcenia względem określonej formy wykonywania działalności lombardowej

Celem wypełnienia prawnego wymogu względem formy wykonywania działalności lombardowej poprzez przekształcenie, należy uwzględnić art. 584(5) KSH. Zgodnie z jego treścią, do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową trzeba spełnić szereg określonych wymogów. Po pierwsze, należy sporządzić plan przekształcenia i uzupełnić go o niezbędne załączniki oraz opinię biegłego rewidenta. Ponadto, wymaga się złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Po trzecie, niezbędne jest powołanie członków organów spółki przekształconej. Po czwarte, należy zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształconej. Trzeba również pamiętać o dokonaniu wpisu spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Nowa spółka spełniająca wymóg co do formy wykonywania działalności lombardowej

Innym rozwiązaniem względem nowego wymogu co do formy wykonywania działalności lombardowej jest założenie nowej spółki. Należy jednak pamiętać, że założenie spółki również wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków. W zależności od typu spółki, która zostanie wybrana celem wykonywania działalności lombardowej, niezbędne jest utworzenie dokumentu. To na jego podstawie spółka będzie działać w obrocie. Dokumentem tym jest umowa lub statut. Warto także uwzględnić treść art. 157(1) KSH. Zgodnie z nią, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga on wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa ta jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wymogów względem form prawnych wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

AML w działalności lombardowej

Działalność lombardowa a AML

W aktualnym stanie prawnym działalność lombardowa nie podlega żadnym formalnym wymogom, które wiązałyby osoby prowadzące tego rodzaju działalność gospodarczą. Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z 14.04.2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta przekłada się w sposób bezpośredni na zmianę w ustawie z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: ustawa AML). 

Lombard instytucją obowiązaną na gruncie AML

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy AML, przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową od 7 stycznia 2024 roku staną się instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, że zostaną oni zobowiązani do wdrożenia wszelkich procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy wynikających z ustawy. Obowiązek ten obejmuje wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy on także przekazywania i gromadzenie informacji, o których mowa na gruncie analizowanej ustawy. 

Obowiązki AML w działalności lombardowej

Zgodnie z wymogami AML, wykonywanie działalności lombardowej jest związane ze stosowaniem wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. Do środków tych zalicza się, m.in. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości. Istotnym środkiem jest także ocena stosunków gospodarczych oraz uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru. Nie można zapominać również o badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. Jest to szczególnie istotne w ramach wykonywania działalności lombardowej.

Działalność lombardowa a przekazywanie i gromadzenie informacji według AML

Zaliczenia przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową do instytucji obowiązanych na gruncie AML wywołuje także inne skutki. Przede wszystkim dotyczą one zakresu przekazywania i gromadzenia informacji. Skutki te zostały sprecyzowane w treści art. 72 ustawy AML. Zgodnie z nią, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przekazuje Generalnemu Inspektorowi określone informacje. Dotyczą one przyjętych wpłat lub dokonanych wypłat środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro. Jednocześnie należy pamiętać, że informacje te przedsiębiorca przekazuje w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych. 

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wdrażania procedur AML w działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Pożyczka lombardowa - zasady udzielania

Zasady udzielania pożyczki lombardowej

Konsumencka pożyczka lombardowa jest umową, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne. Natomiast konsument zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego. Przy czym, należy tu uwzględnić także art. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l). Jak wynika z jego treści, konsumencka pożyczka lombardowa lub sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego są dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. 

Wymogi konsumenckiej pożyczki lombardowej

Obowiązki informacyjne lombardu wobec konsumenta, w związku z udzieleniem pożyczki lombardowej, zostały uregulowane w art. 7 u.k.p.l. Jak wynika z jego treści, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową, przed zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, przekazuje konsumentowi szereg niezbędnych informacji. Odnoszą się one, m.in. do kwestii całkowitej kwoty do spłaty czy zasad i terminu zapłaty całkowitej kwoty do spłaty. Ponadto, umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej formułuje się w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Zawiera się ją w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warto również podkreślić, że umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera się na okres nie krótszy niż 7 dni.

Obowiązki lombardu wobec konsumenta

Treść umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej sprecyzowano w art. 10 u.k.p.l. Do innych istotnych obowiązków lombardu wobec konsumenta należy zaliczyć, m.in. Zastrzeżenie, iż pozaodsetkowe koszty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą być wyższe niż 45% kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej. Ponadto, co również należy podkreślić, odsetki od kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Prawa konsumenta przy zawieraniu umowy pożyczki lombardowej

W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową określonych wyżej obowiązków, konsumentowi przysługują dwojakie uprawnienie. Po pierwsze, w przypadku gdy umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej nie została przez konsumenta wykonana. Wówczas, po złożeniu temu przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia zwraca on całkowitą kwotę do spłaty bez odsetek i pozaodsetkowych kosztów w terminie i w sposób ustalony w tej umowie. Po drugie, w przypadku wykonania przez konsumenta umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Wtedy konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot różnicy między zapłaconą przez tego konsumenta całkowitą kwotą do spłaty wypłaconą mu przez przedsiębiorcę kwotą konsumenckiej pożyczki lombardowej. 

Pożyczka lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. ? A może potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie projektowania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Działalność lombardowa - rewolucyjne zmiany 

Prowadzenie działalności lombardowej

Działalność lombardowa w aktualnym stanie prawnym jest oparta przede wszystkim na przepisach zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jednak działalność ta nie jest w sposób ścisły uregulowana. Nie istnieją bowiem żadne wymogi formalne, które wiązałyby osoby prowadzące działalność lombardową. Należy zatem wyłącznie zarejestrowania działalności gospodarczej, jak również podać kod PKD określającego profil działalności. Trzeba go jednak dostosować do czynności podejmowanych w ramach działalności lombardowej.

Jakie zmiany dotyczące działalności lombardowej wejdą w życie w 2024 roku?

Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa stanie się działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Tym samym, osoby prowadzące działalność lombardową muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem prowadzącym ten Rejestr. Warto jednak podkreślić istotne zastrzeżenie. Dotyczy ono przedsiębiorców wykonujących w dniu wejścia w życie ustawy działalność lombardową. Będą oni mogli bowiem wykonywać dalej tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru. Jednak nie dłużej niż do 7 lipca 2024 r.

Wymogi prowadzenia działalności lombardowej

W myśl nowych przepisów, działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Jednak w przypadku tej pierwszej formy prawnej, minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 50 000 zł. Z kolei w oby przypadkach kapitał zakładowy spółki pokrywa wyłącznie wkładem pieniężnym. Natomiast środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Kto może być członkiem organu spółki wykonującej działalność lombardową?

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej nakłada określone wymagania względem osób będących członkiem organu spółki prowadzącej działalność lombardową. Wymagania te dotyczą jednak również likwidatorów oraz prokurentów takiej spółki. Wynika to z treści art. 36 u.k.p.l. Zgodnie z nią, osoby te nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu. Dotyczy to również przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

działalność lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów prowadzenia działalności lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. Ewentualnie potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie zakładania spółki bądź zmiany formy prawnej lombardu w spółkę kapitałową, to nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Przebieg upadłości konsumenckiej

Uwagi wstępne - przebieg upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka, podobnie jak każde inne postępowanie, posiada swój wystandaryzowany harmonogram. Jego przebieg ściśle regulują nie tylko przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako: p.u.). Istotną rolę odgrywają także regulacje ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: KPC). Oczywiście należy podkreślić, że przebieg upadłości konsumenckiej może różnić się w pewnym zakresie od standardowego postępowania upadłościowego. Dotyczy to zarówno sposobu wykonania poszczególnych czynności, jak również wiążących terminów. 

Czynności w upadłości konsumenckiej

Należy podkreślić, że kluczowe czynności związane z przebiegiem upadłości konsumenckiej na początkowych etapach wykonuje syndyk. W związku z tym, dla zwiększenia czytelności, można je skatalogować w trzech zasadniczych grupach. Pierwsza grupa obejmuje czynności związane z obowiązkami informacyjnymi. Przykładowo można zaliczyć do nich przedłożenie aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Czynności informacyjne to również udzielanie informacji wierzycielom oraz organom egzekucyjnym o upadłości. Z kolei, gdy mówimy o przebiegu upadłości konsumenckiej na zasadach ogólnych, także przedstawienie sprawozdań. Do pozostałych grup należą działania dotyczące sporządzania listy wierzytelności oraz związane z likwidacją majątku. Jak rownież ustalenie planu podziału wraz ze wszelkimi czynnościami z nim związanych. 

Standardowy przebieg upadłości konsumenckiej

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, przebieg upadłości konsumenckiej mógł doprowadzić do dwóch odmiennych rozwiązań. Po pierwsze prowadzenie postępowania mogło mieć charakter likwidacyjny. Z kolei drugie rozwiązanie sprowadzało się do zawarcia układu z wierzycielami. Kształt dwóch rodzajów przebiegu upadłości konsumenckiej regulują odrębne przepisy. Jedynie w ograniczonym zakresie zastosowanie znajdowały przepisy o postępowaniu upadłościowym, o których mowa w art. 491(2) p.u.

Dwie instytucje - nowy przebieg upadłości konsumenckiej?

W wyniku nowelizacji prawa upadłościowego dokonały się zasadnicze zmiany kierunku konsumenckiego postępowania upadłościowego. Pierwsza instytucja skraca przebieg upadłości konsumenckiej i sprowadza ją do zatwierdzenia warunków sprzedaży składników majątku. Uregulowano ją w art. 56a-56h p.u. Ustawodawca wśród składników majątku wymienia tu przedsiębiorstwo dłużnika lub jego zorganizowaną część. Wskazuje także na składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa. Druga z instytucji dotyczy zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Zawarta została w tytule VI części III prawa upadłościowego (art. 491(25)-491(38) p.u.).

Upadłość konsumencka - skuteczna pomoc - Wrocław

Obie instytucje zostaną szczegółowo przedstawione w następnych wpisach. Jeśli już teraz jesteś zainteresowany pozyskaniem niezbędnych informacji na ich temat, to nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Kredyt frankowy a upadłość konsumencka

Co powinieneś powiedzieć - kredyt frankowy a upadłość konsumencka

Wiele osób w Polsce zaciągnęło kredyt hipoteczny indeksowany kursem innej waluty niż złoty polski. W większości były to kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego (kredyt frankowy). Celem wzięcia kredytu był najczęściej plan zakupu mieszkania bądź budowy domu. Niestety na skutek nieoczekiwanych zmian, które zostały dokładnie analizowane w innym wpisie, osoby te nie były w stanie dalej spłacać poszczególnych rat kredytu. W wyniku czego, często decydowały się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jakie wynikają z tego konsekwencje i jakie czynności można podjąć jako upadły?

Co dalej z kredytem frankowym?

Samo ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na istnienie wierzytelności wynikającej z umowy kredytu frankowego. Tym samym, w momencie sporządzania listy wierzytelności nie kwestionuje się wysokości zadłużenia względem banku. Sąd powinien to jednak zrobić przy analizowaniu przesłanek do umorzenia zobowiązań bez planu spłaty bądź w trakcie jego ustalania. Wówczas będzie możliwe uwzględnienie ich ważność w świetle orzecznictwa odnoszącego się do ochrony praw konsumentów. Sąd może brać także pod uwagę, czy niewypłacalność wynikała ze zmiany kursu, która czyniła niemożliwym spłatę kredytu frankowego. 

Wysokość wierzytelności z kredytu frankowego w upadłości konsumenckiej

Ostatecznie to na syndyku ciąży obowiązek weryfikacji umowy kredytu frankowego. Przede wszystkim badane są poszczególne zapisy umowy pod kątem niedozwolonych klauzul umownych. Pomoże to odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją podstawy do podważenia niektórych postanowień kredytu frankowego bądź do stwierdzenia nieważności umowy. W oparciu o te ustalenia syndyk może negocjować ostateczną wysokość wierzytelności. Jeśli jednak nie uda się porozumieć z bankiem, lista wierzytelności będzie podlegała kontroli sądowej. 

Plan spłaty a kredyt frankowy

W momencie ustalania planu spłaty sąd powinien uwzględnić wiedzę o bardzo dużej liczbie udzielonych kredytów frankowych. Większość osób, które zaciągnęły tego rodzaju zobowiązanie posiadało status konsumenta. Celem zaciągnięcia kredytu frankowego, jak podkreślono na wstępie, było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Trudno zatem nadawać tym czynnościom charakter inwestycji czy chęci zarobku na różnicach kursowych. Warto przywołać tutaj art. 385(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: KC). Zgodnie z jego treścią postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go. Warunkiem koniecznym jest jednak, by postanowienia te kształtowały jego prawa i obowiązki w sposób rażąco naruszający jego interesy. Dodatkowo istnieje także zastrzeżenie, iż nie może to dotyczyć postanowień określających główne świadczenia stron. Chodzi tutaj, np. o cenę lub wynagrodzenie, jeśli zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny.

Czy sąd upadłościowy uwzględnia orzeczenia TSUE w sprawach kredytów frankowych?

Sąd upadłościowy jest sądem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tym samym może powołać się wprost na treść orzeczeń TSUE. W oparciu o dokonaną w nich wykładnię, sąd będzie uwzględniał jej wynik w trakcie rozpoznawania sprawy. W większości zgłoszeń wierzytelności z kredytu frankowego nie ma żadnych dowodów, że bank wypełnił wszystkie informacyjne obowiązki względem kredytobiorcy. Chodzi tutaj o poziom wiedzy, który umożliwiłby mu oszacowanie wzrostu zobowiązania na skutek zmian kursu waluty. W oparciu o te ustalenia, sąd będzie dokonywał rozliczeń między upadłym a bankiem. Najczęściej w oparciu o art. 410 § 2 KC. Kredytobiorca zwraca zatem kwotę kapitału (bez żadnych dodatkowych kosztów i odsetek). Bank z kolei wpłacone raty wraz z innymi opłatami i składkami.

Kredyt frankowy - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz pytania dotyczące skutecznego oddłużenia w upadłości konsumenckiej w przypadku zaciągniętego kredytu frankowego lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami już teraz. Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński