Alimenty a upadłość

Alimenty a upadłość - uwagi ogólne

Ogłoszenie upadłości zawsze wywołuje określone skutki zarówno dotykające sferę osobistą, jak również majątkową upadłego. Przykładowo, gdy upadły nadal jest w związku małżeńskim, to wówczas skutki te dotykają również stosunków majątkowych małżeńskich. Natomiast inaczej wygląda to w sytuacji, w której małżeństwo zostało rozwiązane. Oznacza to, że na upadłym może ciążyć obowiązek alimentacyjny. Pojawia się wtedy szereg obaw, które uzewnętrzniają się najczęściej poprzez pytanie - czy po ogłoszeniu upadłości upadły nadal będzie realizował świadczenia wynikające z obowiązku alimentacyjnego? Z kolei inaczej sytuacja kształtuje się, kiedy upadły jest uprawniony do alimentów.

Alimenty a upadłość - co po ogłoszeniu upadłości?

Jak wynika z treści art. 61 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „PrUp”), z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Z tym samym dniem upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Wskazuje na to brzmienie art. 75 ust. 1 PrUp. Zatem w sprawach dotyczących masy upadłości czynności dokonuje syndyk. W tej konfiguracji istnieją dwa scenariusze. Pierwszy to ten, w którym upadły jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Drugi z kolei dotyczy sytuacji, w której upadły jest uprawnionym do alimentów. 

Alimenty a upadłość - upadły jako zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych

Pierwszy scenariusz dotyczy sytuacji, w której upadły jest osobą zobowiązaną do zapłaty alimentów. Jak wynika z art. 343 ust. 2 PrUp, zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zaraz po kosztach w terminach ich płatności. Czyni to do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału. Kwota alimentów nie może być wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości. 

Alimenty a upadłość - Co z zaległymi alimentami?

Zaległe alimenty podlegają zaspokojeniu z funduszy masy upadłości. Wynika to z treści art. 344 ust. 1 PrUp. Zgodnie z nią, należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości kosztów postępowania, zobowiązań masy upadłości i należności alimentacyjnych. Oznacza to, że zaległe alimenty zaspokaja się zaraz po kosztach postępowania upadłościowego oraz zobowiązaniach masy. W praktyce może to oznaczać, że ich odzyskanie będzie wymagało długiego oczekiwania. Jednak nie jest wykluczone, że po zaspokojeniu kosztów i zobowiązań w funduszach masy nie zostaną już żadne środki. 

Alimenty a upadłość - upadły jako uprawniony do świadczeń alimentacyjnych

Jak wynika z art. 63 ust. 1 pkt 1 PrUp, nie wchodzi do masy upadłości mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako „KPC”). Natomiast z art. 833 § 6 KPC wyraźnie wynika, że świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji. Oznacza to, że upadły nadal będzie otrzymywał alimenty i może nimi samodzielnie rozporządzać.

Upadłość konsumencka - przesłanki ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka jest dedykowana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział odrębny tryb przeprowadzania takiego postępowania upadłościowego (tzw. konsumenckie postępowanie upadłościowe). Istotne znaczenie ma tutaj treść art. 491(1) ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „PrUp”). Jednak jak wynika z art. 491(1) ust. 2 PrUp, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej będzie prowadzone na zasadach ogólnych. Dzieje się tak wówczas, jeśli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

Upadłość konsumencka a niewypłacalność

W przypadku konsumenckiego postępowania upadłościowego zastosowanie znajduje ogólna zasada wyrażona w art. 10 PrUp. Jak wynika z jej treści, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Należy jednak pamiętać, że pojęcie niewypłacalności inaczej rozumie się w stosunku do przedsiębiorcy. Inaczej z kolei w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. konsumenta). Oczywiście treść art. 11 PrUP znacząco rozjaśnia to, w jaki sposób należy rozumieć niewypłacalność. Nie zawsze jednak przepis ten stanowi rozwiązanie wszelkich wątpliwości powstających w procesie stosowania prawa. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Zasada ta znajduje zatem zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i do konsumentów. Z kolei pozostałe regulacje, tj. art. 11 ust. 2-7, nie znajdują zastosowania do upadłości konsumenckiej. 

Przesłanki negatywne a upadłość konsumencka

Jak wynika z treści art. 491(2) ust. 1 PrUp, m.in. przepis art. 13 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel. Tym samym, jeśli wniosek został złożony przez dłużnika, odpada kluczowa przesłanka skutkująca oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd oddali bowiem tenże wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Ewentualnie wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Z kolei może oddalić taki wniosek, jeśli stwierdzi, że majątek dłużnika obciąża hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy lub hipoteka morska w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Swoistym rozwiązaniem problemu kosztów jest tutaj art. 491(7) ust. 1 PrUp. Jak wynika z jego treści, w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. Ewentualnie w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, tj. po 24.03.2020 r., nie istnieją już żadne inne przesłanki o charakterze negatywnym skutkujące oddaleniem wniosku. Oznacza to, że prawidłowo złożony wniosek musi zostać rozpoznany pozytywnie. Jedynymi przeszkodami mogą być status przedsiębiorcy po stronie dłużnika. Jak również status wspólnika spółek osobowych oraz, co oczywiste, brak niewypłacalności. W doktrynie przyjmuje się najczęściej, że o niewypłacalności w przypadku upadłości konsumenckiej można mówić, jeśli zadłużenie osoby fizycznej powiększa się z każdym kolejnym miesiącem.

Upadłość konsumencka - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz pytania dotyczące skutecznego przeprowadzenia upadłości konsumenckiej lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami już teraz. Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci w powrocie do stabilnego życia oraz zapewni profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług i zacznij żyć bez długów.

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Potrzeby mieszkaniowe upadłego

Sprzedaż składników masy a potrzeby mieszkaniowe upadłego

W upadłości konsumenckiej często najistotniejszym składnikiem masy upadłości, który podlega likwidacji jest nieruchomość. Zaspokaja ona zwykle potrzeby mieszkaniowe upadłego. Jak wynika z treści art. 313 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako: PrUp), sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Tym samym w miejsce prawa, najczęściej ujawnionego przez wpis do księgi wieczystej, które wygasło zabezpieczony wierzyciel uzyskuje prawo do zaspokojenia wartości tego prawa z sumy uzyskanej w trakcie sprzedaży tejże nieruchomości. Stanowi to często powód, dla którego inwestorzy decydują się na nabycie aktywów w upadłości. 

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Po sprzedaży nieruchomości, którą zwykle jest mieszkanie bądź dom, upadły musi podjąć trudną decyzją życiową w celu zabezpieczenia się przed zagrożeniem bezdomności. Staje wówczas przed dylematem wynajmowania mieszkania bądź zamieszkania wraz z rodziną. Druga możliwość na pewno pomoże mu w przywróceniu właściwej kondycji finansowej oraz w prawidłowym wykonaniu planu spłaty. Nie jest jednak pozbawiona wad. Potrzeby mieszkaniowe upadłego i ich zaspokojenie zostały jednak uregulowane w przepisach PrUp. Art. 342a ust. 1 PrUp, reguluje sytuację, kiedy w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny. Dotyczy to jednak wyłącznie upadłego będącego osobą fizyczną. Wówczas konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Dokonuje się tego z sumy uzyskanej z jego sprzedaży.  Wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Warunki zaspokojenia a potrzeby mieszkaniowe upadłego

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego poprzez wydzielenie na ten cel kwoty nie stanowi reguły w postępowaniu upadłościowym. Truizmem jest stwierdzenie, że przytoczony wyżej art. 342a ust 1 PrUp znajdzie zastosowanie, gdy w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny. Przepis ten nie będzie zatem stosowany, kiedy upadły wynajmował mieszkanie. Podobnie w przypadku korzystania z mieszkania poprzez ustanowioną służebność osobistą. Przepis ten nie dotyczy również lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu. Dodatkowo, upadły musi w chwili ogłoszenia upadłości mieszkać w danym lokalu bądź domu. Nie może jednak posiadać prawa do zamieszkiwania w innym lokalu. Potrzeby mieszkaniowe upadłego są bowiem wówczas zaspokojone, a tym samym odpada kolejna przesłanka.

Potrzeby mieszkaniowe upadłego - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki postępowania upadłościowego? A może potrzebujesz wsparcia na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Fundusze masy upadłości w upadłości konsumenckiej

Fundusze masy upadłości. Czym są?

Zagadnienia dotyczące funduszy masy upadłości odgrywają zasadnicze znaczenie w każdym postępowaniu upadłościowym. Podstawowe informacje w tym zakresie zawierają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako: PrUp). Jak wynika z art. 335 PrUp, fundusze masy upadłości obejmują sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości. Do tych funduszy zalicza się także dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego. Co do zasady, istotne są również odsetki od sum zdeponowanych w banku. Należ jednak pamietać, iż przepisy PrUp mogą stanowić inaczej.

Fundusze masy upadłości w upadłości konsumenckiej 

W przypadku upadłości konsumenckiej powyżej wskazana definicja zakresowa funduszy masy upadłości ulega modyfikacji. Ogranicza się ona bowiem do kwot uzyskanych z likwidacji masy upadłości. Co do zasady, zalicza się tu również odsetki od sum zdeponowanych w banku. Tak ustalone fundusze masy upadłości przeznacza się w pierwszej kolejności na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Dopiero następnie zaspokojeniu podlegają wierzyciele. 

Fundusze masy upadłości a ich podział

Jak wynika z treści art. 337 ust. 1 PrUp, podziału funduszów masy upadłości dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności w całości lub części. Ustawodawca wprowadza jednak istotne zastrzeżenie w przypadku zatwierdzenia częściowego listy wierzytelności. Wówczas w planie podziału uwzględnia się kwoty objęte nierozpoznanymi sprzeciwami, zabezpieczając w masie upadłości środki na ich ewentualną wypłatę po prawomocnym rozpoznaniu sprzeciwów. W razie kilkakrotnego podziału funduszów masy upadłości, dokonuje się podziału ostatecznego po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości. Jeżeli nie wniesiono zarzutów do planu podziału, wówczas sędzia-komisarz dokonuje jego zatwierdzenia. Postanowienie o zatwierdzeniu planu podziału oraz prawomocne postanowienia o sprostowaniu planu podziału oraz jego zmianie obwieszcza się.

Fundusze masy upadłości a wykonanie planu podziału

Należy podkreślić, że plan podziału jest wykonywane niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Trzeba pamiętać jednak o istotnym zastrzeżeniu. Wykonanie planu podziału nie może bowiem nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Syndyk wykonując plan podziału wydaje wierzycielowi należną mu kwotę bądź przelewa ją na jego rachunek bankowy. Należy jednak uwzględnić jedno zastrzeżenie. Wierzyciel bowiem może nie odbierać swojej należności w terminie albo podać nieprawidłowy adresu bądź nie wskazać rachunku bankowego. Wówczas sumy należne temu wierzycielowi syndyk składa do depozytu sądowego. Dopiero po wykonaniu planu podziału syndyk składa sprawozdanie z jego wykonania. 

Fundusze masy upadłości - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki postępowania upadłościowego? A może potrzebujesz wsparcia na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Upadłość konsumencka Wrocław - nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług!

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Najkorzystniejsza forma wykonywania działalności lombardowej

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Działalność lombardowa, zgodnie z brzmieniem nowej ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.), będzie uznawana za działalność regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta w sposób znaczący wpłynie na wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem jeśli wykonujemy działalność lombardową właśnie w formie tej spółki, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. Dalsza część wpisu zostanie poświecona porównaniu obu spółek pod względem korzyści dla wykonywania działalności lombardowej. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a działalność lombardowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z trzech, obok prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, spółek kapitałowych, które przewiduje polskie prawo. Zgodnie z treścią art. 157(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ksh), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Następnie należy opatrzeć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oznacza to, że wybór tej formy wykonywania działalności lombardowej będzie oznaczał większe odformalizowanie wszystkich czynności związanych z założeniem samej spółki oraz jej dalszym prowadzeniem. Wynika to z mniejszych obwarowań formalny nałożonych przez ustawodawcę. 

Spółka akcyjna a działalność lombardowa

Spółka akcyjna jest, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej, zakwalifikowana do spółek kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że to właśnie spółka akcyjna jest kwintesencją tego, co uznaje się za spółkę kapitałową. Dzieje się za tak sprawą dużo mniejszego znaczenia elementów osobowych. Należy jednak pamiętać, że ta forma prawna wykonywania działalności lombardowej jest obwarowana szeregiem wymogów. Trzeba bowiem pamiętać o obowiązkach związanych z koniecznością protokołowania uchwał walnego zgromadzenia w formie aktu notarialnego. Jak również o obowiązku badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Wszystko to, wraz z wymogiem zgromadzenia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł, sprawia, że spółka akcyjna jest najdroższym wyborem do wykonywania działalności lombardowej.

Najbardziej korzystna forma wykonywania działalności lombardowej

Osoba zamierzająca wykonywać działalność lombardową ma do wyboru dwie formy prawne - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Oczywiście obie formy mają swoje wady i zalety. Należy jednak uwzględnić korzyść płynącą z każdej z nich w stosunku do wykonywania działalności lombardowej. Po pierwsze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo łatwiejsza w utworzeniu oraz ewentualnej likwidacji. Nie wymaga również tak dużych nakładów na kwestie księgowe czy prawne związane z wykonywaniem działalności lombardowej akurat w tej formie prawnej. Ponadto minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki akcyjnej jest dwukrotnie wyższy. Dotyczy to wyłącznie wykonywania opisywanej działalności, ponieważ, co do zasady, minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł. 

Najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wyboru najkorzystniejszej formy prawnej celem wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Formy wykonywania działalności lombardowej

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.) wprowadzi szereg rewolucyjnych zmian w zakresie działalności lombardowej. Tym samym działalność ta będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W związku z nowelizacją, w sposób znaczący zmieni się wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem, jeśli planujemy wykonywać działalność lombardową właśnie w tej formie prawnej, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. 

Przekształcenie a formy wykonywania działalności lombardowej

Od 7 stycznia 2024 roku działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Oznacza to, że większość przedsiębiorców jest zmuszonych podjąć decyzję co do formy prawnej prowadzenia działalności lombardowej. Jednym z zasadniczych rozwiązań jest przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Jak wynika z art. 584(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: KSH), za dzień przekształcenia uznaje się chwilę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wymogi przekształcenia względem określonej formy wykonywania działalności lombardowej

Celem wypełnienia prawnego wymogu względem formy wykonywania działalności lombardowej poprzez przekształcenie, należy uwzględnić art. 584(5) KSH. Zgodnie z jego treścią, do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową trzeba spełnić szereg określonych wymogów. Po pierwsze, należy sporządzić plan przekształcenia i uzupełnić go o niezbędne załączniki oraz opinię biegłego rewidenta. Ponadto, wymaga się złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Po trzecie, niezbędne jest powołanie członków organów spółki przekształconej. Po czwarte, należy zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształconej. Trzeba również pamiętać o dokonaniu wpisu spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Nowa spółka spełniająca wymóg co do formy wykonywania działalności lombardowej

Innym rozwiązaniem względem nowego wymogu co do formy wykonywania działalności lombardowej jest założenie nowej spółki. Należy jednak pamiętać, że założenie spółki również wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków. W zależności od typu spółki, która zostanie wybrana celem wykonywania działalności lombardowej, niezbędne jest utworzenie dokumentu. To na jego podstawie spółka będzie działać w obrocie. Dokumentem tym jest umowa lub statut. Warto także uwzględnić treść art. 157(1) KSH. Zgodnie z nią, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga on wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa ta jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wymogów względem form prawnych wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

AML w działalności lombardowej

Działalność lombardowa a AML

W aktualnym stanie prawnym działalność lombardowa nie podlega żadnym formalnym wymogom, które wiązałyby osoby prowadzące tego rodzaju działalność gospodarczą. Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z 14.04.2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta przekłada się w sposób bezpośredni na zmianę w ustawie z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: ustawa AML). 

Lombard instytucją obowiązaną na gruncie AML

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy AML, przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową od 7 stycznia 2024 roku staną się instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, że zostaną oni zobowiązani do wdrożenia wszelkich procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy wynikających z ustawy. Obowiązek ten obejmuje wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy on także przekazywania i gromadzenie informacji, o których mowa na gruncie analizowanej ustawy. 

Obowiązki AML w działalności lombardowej

Zgodnie z wymogami AML, wykonywanie działalności lombardowej jest związane ze stosowaniem wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. Do środków tych zalicza się, m.in. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości. Istotnym środkiem jest także ocena stosunków gospodarczych oraz uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru. Nie można zapominać również o badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. Jest to szczególnie istotne w ramach wykonywania działalności lombardowej.

Działalność lombardowa a przekazywanie i gromadzenie informacji według AML

Zaliczenia przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową do instytucji obowiązanych na gruncie AML wywołuje także inne skutki. Przede wszystkim dotyczą one zakresu przekazywania i gromadzenia informacji. Skutki te zostały sprecyzowane w treści art. 72 ustawy AML. Zgodnie z nią, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przekazuje Generalnemu Inspektorowi określone informacje. Dotyczą one przyjętych wpłat lub dokonanych wypłat środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro. Jednocześnie należy pamiętać, że informacje te przedsiębiorca przekazuje w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych. 

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wdrażania procedur AML w działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Pożyczka lombardowa - zasady udzielania

Zasady udzielania pożyczki lombardowej

Konsumencka pożyczka lombardowa jest umową, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne. Natomiast konsument zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego. Przy czym, należy tu uwzględnić także art. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l). Jak wynika z jego treści, konsumencka pożyczka lombardowa lub sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego są dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. 

Wymogi konsumenckiej pożyczki lombardowej

Obowiązki informacyjne lombardu wobec konsumenta, w związku z udzieleniem pożyczki lombardowej, zostały uregulowane w art. 7 u.k.p.l. Jak wynika z jego treści, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową, przed zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, przekazuje konsumentowi szereg niezbędnych informacji. Odnoszą się one, m.in. do kwestii całkowitej kwoty do spłaty czy zasad i terminu zapłaty całkowitej kwoty do spłaty. Ponadto, umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej formułuje się w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Zawiera się ją w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warto również podkreślić, że umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera się na okres nie krótszy niż 7 dni.

Obowiązki lombardu wobec konsumenta

Treść umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej sprecyzowano w art. 10 u.k.p.l. Do innych istotnych obowiązków lombardu wobec konsumenta należy zaliczyć, m.in. Zastrzeżenie, iż pozaodsetkowe koszty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą być wyższe niż 45% kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej. Ponadto, co również należy podkreślić, odsetki od kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Prawa konsumenta przy zawieraniu umowy pożyczki lombardowej

W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową określonych wyżej obowiązków, konsumentowi przysługują dwojakie uprawnienie. Po pierwsze, w przypadku gdy umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej nie została przez konsumenta wykonana. Wówczas, po złożeniu temu przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia zwraca on całkowitą kwotę do spłaty bez odsetek i pozaodsetkowych kosztów w terminie i w sposób ustalony w tej umowie. Po drugie, w przypadku wykonania przez konsumenta umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Wtedy konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot różnicy między zapłaconą przez tego konsumenta całkowitą kwotą do spłaty wypłaconą mu przez przedsiębiorcę kwotą konsumenckiej pożyczki lombardowej. 

Pożyczka lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. ? A może potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie projektowania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Działalność lombardowa - rewolucyjne zmiany 

Prowadzenie działalności lombardowej

Działalność lombardowa w aktualnym stanie prawnym jest oparta przede wszystkim na przepisach zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jednak działalność ta nie jest w sposób ścisły uregulowana. Nie istnieją bowiem żadne wymogi formalne, które wiązałyby osoby prowadzące działalność lombardową. Należy zatem wyłącznie zarejestrowania działalności gospodarczej, jak również podać kod PKD określającego profil działalności. Trzeba go jednak dostosować do czynności podejmowanych w ramach działalności lombardowej.

Jakie zmiany dotyczące działalności lombardowej wejdą w życie w 2024 roku?

Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa stanie się działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Tym samym, osoby prowadzące działalność lombardową muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem prowadzącym ten Rejestr. Warto jednak podkreślić istotne zastrzeżenie. Dotyczy ono przedsiębiorców wykonujących w dniu wejścia w życie ustawy działalność lombardową. Będą oni mogli bowiem wykonywać dalej tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru. Jednak nie dłużej niż do 7 lipca 2024 r.

Wymogi prowadzenia działalności lombardowej

W myśl nowych przepisów, działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Jednak w przypadku tej pierwszej formy prawnej, minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 50 000 zł. Z kolei w oby przypadkach kapitał zakładowy spółki pokrywa wyłącznie wkładem pieniężnym. Natomiast środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Kto może być członkiem organu spółki wykonującej działalność lombardową?

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej nakłada określone wymagania względem osób będących członkiem organu spółki prowadzącej działalność lombardową. Wymagania te dotyczą jednak również likwidatorów oraz prokurentów takiej spółki. Wynika to z treści art. 36 u.k.p.l. Zgodnie z nią, osoby te nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu. Dotyczy to również przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

działalność lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów prowadzenia działalności lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. Ewentualnie potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie zakładania spółki bądź zmiany formy prawnej lombardu w spółkę kapitałową, to nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński