Upadłość konsumencka Wrocław –informacje ogólne

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dedykowanym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumentów ma na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka biuro we Wrocławiu

Czym jest niewypłacalność?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W prawie upadłościowym przyjmuje się, że niewypłacalność oznacza utratę zdolności płatniczej. Przejawia się ona w obiektywnym braku możliwości wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. 

Jakie są funkcje upadłości konsumenckiej?

Dominującą funkcją upadłości konsumenckiej jest funkcja oddłużeniowa. Postępowanie to może być prowadzone nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku. Zatem bez możliwości realizowania funkcji windykacyjnej i ochrony wierzycieli. Gdy dłużnik posiada majątek, upadłość służy równomiernemu zaspokojeniu wszystkich wierzycieli dłużnika. Jej zastosowanie jest następstwem wystąpienia stanu niewypłacalności dłużnika. 

Upadłość z jednej strony jest przedstawiana jako sankcja dla dłużnika, lecz z drugiej strony stanowi dla niego szansę na oddłużenie. Dochodzenie wierzytelności w drodze egzekucji jest efektywne, gdy majątek dłużnika jest wystarczający do zaspokojenia wszystkich dłużników. Jednakże w sytuacji niewypłacalności dłużnika, działania podejmowane indywidualnie przez niektórych wierzycieli, mogą wywołać negatywne konsekwencje dla pozostałych wierzycieli. Natomiast upadłość konsumencka umożliwia równomierne zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli. 

Kto może wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W myśl przepisów o upadłości konsumenckiej zdolność upadłościową mają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czyli takie, wobec których nie prowadzi się postępowania upadłościowego właściwego dla przedsiębiorców. Obecnie upadłość konsumencka może być ogłoszona wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej także wtedy, gdy osoby te były uprzednio przedsiębiorcami. Ponadto można ogłosić upadłość konsumencką osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

Kiedy nie można wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby prawne (spółki, organizacje, fundacje). Również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki. Z instytucji tej nie może skorzystać również:

1) dłużnik, będący akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki;

2) dłużnik, który nie jest niewypłacalny, tj. w sytuacji, gdy nie stracił zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych;

3) dłużnik, który w ciągu ostatnich 10 lat złożył już wniosek o upadłość i została ona ogłoszona. Część lub całość zobowiązań została umorzona

4) dłużnik, który w ciągu ostatnich 10 lat dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Upadłość konsumencka Wrocław

Zadbamy o Twoje sprawy. Upadłość konsumencka Wrocław - Zapraszamy do naszego biura znajdujemy się na Zwycięskiej 20A/301 we Wrocławiu.

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel:600838883

apl. radc. Aleksandra Lenartowicz

Autonomia przesłanek ogłoszenia upadłości banku względem ogólnego pojęcia niewypłacalności w prawie upadłościowym

W związku z ostatnimi zawirowaniami wokół sektora bankowego, zwłaszcza w kontekście stosunkowo niedawnego ogłoszenia przez sąd upadłości Idea Bank S.A. oraz złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. wydaje się, iż warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniom związanym z przesłankami ogłoszenia upadłości banku. 

Pierwszą zasadniczą kwestią, którą należy przeanalizować jest stosunek przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: pr.bank.) oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: p.u.). Zgodnie z treścią art. 158 pr.bank. jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, poinformowana o tym Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego jest zobligowana do tożsamych działań, gdy bank nie reguluje zobowiązań w zakresie wypłaty środków, które są objęte ochroną gwarancyjną. Jednocześnie według brzmienia art. 426 p.u. bank jest niewypłacalny również wówczas, gdy według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „również” sugerowałoby, iż w stosunku do banku stosujemy ogólne pojęcie niewypłacalności (uregulowane w art. 11 p.u.) oraz (niejako dodatkowo) regułę wyrażoną w wyżej zacytowanym art. 426 p.u. Jak zatem pogodzić te dwa odmienne porządki normatywne, tj. wyraźne uszczegółowienie zakresu zastosowania normy wynikającej z art. 158 pr.bank. oraz stosowanie regulacji prawa upadłościowego? Odpowiedź na tak postawione pytanie warto rozpocząć do szczegółowego omówienia pojęcia niewypłacalności na kanwie prawa upadłościowego.

Zgodnie z treścią art. 11 p.u. dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten określa się jako niewypłacalność płynnościowa. Ustawodawca przewidział ponadto również tzw. niewypłacalność zadłużeniową, która występuje w sytuacji, gdy zobowiązania pieniężne dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Dodatkowo ustawodawca w stosunku do banku przewiduje niejako dodatkową przesłankę uznania go za podmiot niewypłacalny, tj. bank jest niewypłacalny również wówczas, gdy według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. 

Jeśli zestawimy wyżej opisane ogólne przesłanki ogłoszenia upadłości z tymi uregulowanymi w prawie bankowym możemy dojść do następujących wniosków:

Powyższe prowadzi do wniosku, iż przesłanki ogłoszenia upadłości banku zostały w całości uregulowane w ustawie prawo bankowe, a pojęcie niewypłacalności, o którym mowa w art. 11 p.u. nie znajdzie zastosowania do tychże podmiotów. Dodatkowo warto przyjrzeć się także treści art. 230 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: ustawa o BFG). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, w przypadku gdy w wyniku zastosowania instrumentów przejęcia przedsiębiorstwa lub instytucji pomostowej nie doszło do zbycia banku w restrukturyzacji albo zastosowanie tych instrumentów nie było możliwe, bank ten podlega likwidacji w drodze postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego. Ustawodawca przewidział tryb likwidacji w drodze postępowania upadłościowego, gdy wobec banku w restrukturyzacji zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 pr.bank., na co wskazuje bezpośrednio treść art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG. Ustawodawca tym samym potwierdza interpretację o istnieniu autonomii przesłanek ogłoszenia upadłości opisanych w ustawie prawo bankowe względem ogólnych przesłanek z ustawy prawo upadłościowe. 

Autor: dr Rafał Chybiński