Formy wykonywania działalności lombardowej

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.) wprowadzi szereg rewolucyjnych zmian w zakresie działalności lombardowej. Tym samym działalność ta będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W związku z nowelizacją, w sposób znaczący zmieni się wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem, jeśli planujemy wykonywać działalność lombardową właśnie w tej formie prawnej, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. 

Przekształcenie a formy wykonywania działalności lombardowej

Od 7 stycznia 2024 roku działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Oznacza to, że większość przedsiębiorców jest zmuszonych podjąć decyzję co do formy prawnej prowadzenia działalności lombardowej. Jednym z zasadniczych rozwiązań jest przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Jak wynika z art. 584(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: KSH), za dzień przekształcenia uznaje się chwilę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wymogi przekształcenia względem określonej formy wykonywania działalności lombardowej

Celem wypełnienia prawnego wymogu względem formy wykonywania działalności lombardowej poprzez przekształcenie, należy uwzględnić art. 584(5) KSH. Zgodnie z jego treścią, do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową trzeba spełnić szereg określonych wymogów. Po pierwsze, należy sporządzić plan przekształcenia i uzupełnić go o niezbędne załączniki oraz opinię biegłego rewidenta. Ponadto, wymaga się złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Po trzecie, niezbędne jest powołanie członków organów spółki przekształconej. Po czwarte, należy zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształconej. Trzeba również pamiętać o dokonaniu wpisu spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Nowa spółka spełniająca wymóg co do formy wykonywania działalności lombardowej

Innym rozwiązaniem względem nowego wymogu co do formy wykonywania działalności lombardowej jest założenie nowej spółki. Należy jednak pamiętać, że założenie spółki również wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków. W zależności od typu spółki, która zostanie wybrana celem wykonywania działalności lombardowej, niezbędne jest utworzenie dokumentu. To na jego podstawie spółka będzie działać w obrocie. Dokumentem tym jest umowa lub statut. Warto także uwzględnić treść art. 157(1) KSH. Zgodnie z nią, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga on wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa ta jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wymogów względem form prawnych wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

AML w działalności lombardowej

Działalność lombardowa a AML

W aktualnym stanie prawnym działalność lombardowa nie podlega żadnym formalnym wymogom, które wiązałyby osoby prowadzące tego rodzaju działalność gospodarczą. Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z 14.04.2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta przekłada się w sposób bezpośredni na zmianę w ustawie z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: ustawa AML). 

Lombard instytucją obowiązaną na gruncie AML

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy AML, przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową od 7 stycznia 2024 roku staną się instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, że zostaną oni zobowiązani do wdrożenia wszelkich procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy wynikających z ustawy. Obowiązek ten obejmuje wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy on także przekazywania i gromadzenie informacji, o których mowa na gruncie analizowanej ustawy. 

Obowiązki AML w działalności lombardowej

Zgodnie z wymogami AML, wykonywanie działalności lombardowej jest związane ze stosowaniem wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. Do środków tych zalicza się, m.in. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości. Istotnym środkiem jest także ocena stosunków gospodarczych oraz uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru. Nie można zapominać również o badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. Jest to szczególnie istotne w ramach wykonywania działalności lombardowej.

Działalność lombardowa a przekazywanie i gromadzenie informacji według AML

Zaliczenia przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową do instytucji obowiązanych na gruncie AML wywołuje także inne skutki. Przede wszystkim dotyczą one zakresu przekazywania i gromadzenia informacji. Skutki te zostały sprecyzowane w treści art. 72 ustawy AML. Zgodnie z nią, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przekazuje Generalnemu Inspektorowi określone informacje. Dotyczą one przyjętych wpłat lub dokonanych wypłat środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro. Jednocześnie należy pamiętać, że informacje te przedsiębiorca przekazuje w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych. 

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wdrażania procedur AML w działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Pożyczka lombardowa - zasady udzielania

Zasady udzielania pożyczki lombardowej

Konsumencka pożyczka lombardowa jest umową, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne. Natomiast konsument zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego. Przy czym, należy tu uwzględnić także art. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l). Jak wynika z jego treści, konsumencka pożyczka lombardowa lub sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego są dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. 

Wymogi konsumenckiej pożyczki lombardowej

Obowiązki informacyjne lombardu wobec konsumenta, w związku z udzieleniem pożyczki lombardowej, zostały uregulowane w art. 7 u.k.p.l. Jak wynika z jego treści, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową, przed zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, przekazuje konsumentowi szereg niezbędnych informacji. Odnoszą się one, m.in. do kwestii całkowitej kwoty do spłaty czy zasad i terminu zapłaty całkowitej kwoty do spłaty. Ponadto, umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej formułuje się w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Zawiera się ją w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warto również podkreślić, że umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera się na okres nie krótszy niż 7 dni.

Obowiązki lombardu wobec konsumenta

Treść umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej sprecyzowano w art. 10 u.k.p.l. Do innych istotnych obowiązków lombardu wobec konsumenta należy zaliczyć, m.in. Zastrzeżenie, iż pozaodsetkowe koszty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą być wyższe niż 45% kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej. Ponadto, co również należy podkreślić, odsetki od kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Prawa konsumenta przy zawieraniu umowy pożyczki lombardowej

W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową określonych wyżej obowiązków, konsumentowi przysługują dwojakie uprawnienie. Po pierwsze, w przypadku gdy umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej nie została przez konsumenta wykonana. Wówczas, po złożeniu temu przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia zwraca on całkowitą kwotę do spłaty bez odsetek i pozaodsetkowych kosztów w terminie i w sposób ustalony w tej umowie. Po drugie, w przypadku wykonania przez konsumenta umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Wtedy konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot różnicy między zapłaconą przez tego konsumenta całkowitą kwotą do spłaty wypłaconą mu przez przedsiębiorcę kwotą konsumenckiej pożyczki lombardowej. 

Pożyczka lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. ? A może potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie projektowania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Działalność lombardowa - rewolucyjne zmiany 

Prowadzenie działalności lombardowej

Działalność lombardowa w aktualnym stanie prawnym jest oparta przede wszystkim na przepisach zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jednak działalność ta nie jest w sposób ścisły uregulowana. Nie istnieją bowiem żadne wymogi formalne, które wiązałyby osoby prowadzące działalność lombardową. Należy zatem wyłącznie zarejestrowania działalności gospodarczej, jak również podać kod PKD określającego profil działalności. Trzeba go jednak dostosować do czynności podejmowanych w ramach działalności lombardowej.

Jakie zmiany dotyczące działalności lombardowej wejdą w życie w 2024 roku?

Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa stanie się działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Tym samym, osoby prowadzące działalność lombardową muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem prowadzącym ten Rejestr. Warto jednak podkreślić istotne zastrzeżenie. Dotyczy ono przedsiębiorców wykonujących w dniu wejścia w życie ustawy działalność lombardową. Będą oni mogli bowiem wykonywać dalej tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru. Jednak nie dłużej niż do 7 lipca 2024 r.

Wymogi prowadzenia działalności lombardowej

W myśl nowych przepisów, działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Jednak w przypadku tej pierwszej formy prawnej, minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 50 000 zł. Z kolei w oby przypadkach kapitał zakładowy spółki pokrywa wyłącznie wkładem pieniężnym. Natomiast środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Kto może być członkiem organu spółki wykonującej działalność lombardową?

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej nakłada określone wymagania względem osób będących członkiem organu spółki prowadzącej działalność lombardową. Wymagania te dotyczą jednak również likwidatorów oraz prokurentów takiej spółki. Wynika to z treści art. 36 u.k.p.l. Zgodnie z nią, osoby te nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu. Dotyczy to również przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

działalność lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów prowadzenia działalności lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. Ewentualnie potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie zakładania spółki bądź zmiany formy prawnej lombardu w spółkę kapitałową, to nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński