Spółka z o.o. - tego możesz nie wiedzieć  

Podstawowe informacje 

Spółka z o.o. jest jedną z trzech, obok prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, spółek kapitałowych, które przewiduje polskie prawo. Warto podkreślić, że struktura prawna, procedura powstawania oraz wszelkie inne kwestie dotyczące spółek, w tym spółki z o.o., zostały zawarte w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ksh). Zgodnie z treścią art. 151 § 1 ksh, spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z zastrzeżeniem, iż nie może być ona zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Udziały

Jak wynika z brzmienia art. 152 ksh, kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Ponadto to z treści umowy ma wynikać, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Ustawodawca jednocześnie zastrzega, że jeśli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne. Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że umowa spółki przewiduje, że wspólnicy mogą mieć tylko jeden udział, a kapitał zakładowy spółki będzie wynosił 5000 złotych. Jeśli spółka będzie posiadała 4 wspólników, to każdy z nich będzie mógł mieć udział o inne wartości nominalnej (np. Wspólnik 1 ma udział o wartości 2500 złotych, Wspólnik 2 o wartości 1500 złotych, a Wspólnik 3 i 4 o wartości 500 złotych). Ponadto każdy ze wspólników może przenieść część swojego udziału. Natomiast w sytuacji, kiedy umowa spółki stanowi, że wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział, wówczas każdy z udziałów musi być tej samej wartości nominalnej. Załóżmy ponownie, że kapitał zakładowy spółki wynosi 5000 złotych, a wartość nominalna jednego udziału będzie wynosiła 100 złotych. Każdy z czterech wspólników może posiadać inną liczbę udziałów (Wspólnik 1 może mieć 25 udziałów, Wspólnik 2 - 15 udziałów, a Wspólnik 3 i 4 po 5 udziałów). Należy zastrzec, że wówczas wspólnik może przenieść wyłącznie cały udział, bowiem są one niepodzielne.  

Zawarcie umowy na portalu S24

Zgodnie z treścią art. 157(1) ksh umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, co wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Warto jednak dostrzec istotną modyfikację wymogów w zakresie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią art. 158 § 1(1) ksh w przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego

Warto podkreślić, że zgodnie z treścią art. 161 § 1 ksh, z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Dopiero z chwilą wpisu do rejestru staje się ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, co wynika wprost z art. 12 ksh. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga jednak złożenia odpowiedniego wniosku. Od 1 lipca 2021 r. wniosek taki składa się na stronie Portalu Rejestrów Sądowego. Należy zauważyć, że to na zarządzie spoczywa obowiązek zgłoszenia zawiązania spółki w celu wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Warto pamiętać, że od 1 lipca 2021 r. do wniosku nie dołącza się aktów notarialnych w formie pisemnej, a jedynie wskazuje się numer, pod którym zostały zamieszczone w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. 

Rejestracja

Co do zasady czas na dokonanie zgłoszenia zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy spółki. W przypadku zawiązania spółki za pomocą portalu S24, czas ten zostaje znacznie skrócony i wynosi 7 dni. Należy pamiętać, że w razie niedochowania powyższych terminów spółka ulega rozwiązaniu. 

Optymalizacja podatkowa

Czym jest i czy jest legalna?

Poprzedni wpis dotyczył problematyki związanej z zagadnieniem wyboru formy prawnej, która w założeniu będzie najbardziej dostosowana do już prowadzonej bądź planowanej działalności gospodarczej. Kwestia, która zostanie poruszona w niniejszym tekście będzie ściśle związana z analizowanym wcześniej tematem. Decyzje w zakresie optymalizacji podatkowej stanowią jedną z zasadniczych kwestii, które będą musieli przemyśleć wspólnicy bądź osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Optymalizacja podatkowa stanowi szereg czynności zmierzających do obniżenia (uniknięcia) obciążeń podatkowych, ewentualnie do odroczenia momentu ich zapłaty albo rozłożenia na raty. Warto podkreślić, iż optymalizacja podatkowa jest działalnością w pełni legalną i nie można jej w żaden sposób utożsamiać z uchylaniem się od opodatkowania.

Co można zyskać?

Optymalizacja podatkowa nie dotyczy tylko podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i podejmują decyzję co do formy prawnej, która będzie najbardziej opłacalna pod kątem potencjalnych obciążeń podatkowych. Zgodne z prawem obniżanie podatków dotyczy bowiem również tych, którzy prowadzą już działalność gospodarczą. Istnieje przecież szereg kwestii, które trzeba wówczas uwzględnić, jak np. metody i stawki amortyzacyjne pozwalające manewrować wysokością potencjalnych kosztów uzyskania przychodów, miejsce prowadzenia działalności, czy wreszcie opłacalność ryczałtu od dochodów spółek, który potocznie jest określany jako estoński CIT. Wszystkie te kwestie są niezwykle istotne i często wpływają na znaczące zwiększenie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. 

Planowanie podatkowe

Optymalizacja podatkowa powinna być dokładnie przeanalizowana, ponieważ tylko wtedy daje najlepsze efekty. Dzieje się tak dlatego, iż planowanie podatkowe powinno uwzględniać szereg aspektów, jak np. formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny stan prawny, ale również długookresowe potrzeby i cele optymalizacji. Tym samym opracowywanie takiej strategii nie jest działaniem prostym i wymaga wiedzy oraz doświadczenia w tymże aspekcie. Konieczne jest przecież przewidywanie wszelkich konsekwencji danej transakcji jeszcze na etapie przed rozpoczęciem jej realizacji. Większość tak podejmowanych działań wymaga dodatkowo uprzedniej konsultacji finansowej oraz prawnej. Dopiero przeanalizowanie wszelkich aspektów danego przedsięwzięcia oraz jego celów i długofalowych skutków może przynieść oczekiwane rezultaty w postaci zmniejszenia obciążeń podatkowych bez obawy o potencjalne popełnienie oszustwa podatkowego. 

IP Box

Jedną z popularnych ulg podatkowych przewidzianych na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: CIT) jest tzw. IP Box. Ulga ta polega na opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatkową podatnika osiągającego kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których można zaliczyć patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskie prawo do programu komputerowego. W celu skorzystania z tejże ulgi niezbędna jest identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przychodów oraz kosztów związanych z tymi prawami. Czynność ta jest niezbędna ze względu na fakt, iż dla każdego prawa kwalifikowanego trzeba indywidualnie obliczyć dochód kwalifikowany. 

Optymalizacja w PIT

Należy zauważyć, że optymalizacja podatkowa nie jest zarezerwowana wyłącznie dla podatników CIT. Również na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych można znaleźć miejsce na obniżenie obciążeń podatkowych. W praktyce taka optymalizacja podatkowa sprowadza się do wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania, która to forma determinują również wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Warto podkreślić, że wybór formy opodatkowania jest, co do zasady, zarezerwowany dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i to przede wszystkim oni powinni uwzględnić planowanie podatkowe. Należy także zauważyć, że ze względu na coraz wyższe koszty zatrudnienia pracownika umowa o pracę zostaje zastąpiona współpracą B2B, która może nie tylko obniżyć koszty po stronie pracodawcy, ale stać się dużo korzystniejszą alternatywą dla pracownika.