Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Formy wykonywania działalności lombardowej

  
7 lis 2023

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.) wprowadzi szereg rewolucyjnych zmian w zakresie działalności lombardowej. Tym samym działalność ta będzie działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W związku z nowelizacją, w sposób znaczący zmieni się wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem, jeśli planujemy wykonywać działalność lombardową właśnie w tej formie prawnej, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. 

Przekształcenie a formy wykonywania działalności lombardowej

Od 7 stycznia 2024 roku działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Oznacza to, że większość przedsiębiorców jest zmuszonych podjąć decyzję co do formy prawnej prowadzenia działalności lombardowej. Jednym z zasadniczych rozwiązań jest przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Jak wynika z art. 584(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: KSH), za dzień przekształcenia uznaje się chwilę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wymogi przekształcenia względem określonej formy wykonywania działalności lombardowej

Celem wypełnienia prawnego wymogu względem formy wykonywania działalności lombardowej poprzez przekształcenie, należy uwzględnić art. 584(5) KSH. Zgodnie z jego treścią, do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową trzeba spełnić szereg określonych wymogów. Po pierwsze, należy sporządzić plan przekształcenia i uzupełnić go o niezbędne załączniki oraz opinię biegłego rewidenta. Ponadto, wymaga się złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Po trzecie, niezbędne jest powołanie członków organów spółki przekształconej. Po czwarte, należy zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształconej. Trzeba również pamiętać o dokonaniu wpisu spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Nowa spółka spełniająca wymóg co do formy wykonywania działalności lombardowej

Innym rozwiązaniem względem nowego wymogu co do formy wykonywania działalności lombardowej jest założenie nowej spółki. Należy jednak pamiętać, że założenie spółki również wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków. W zależności od typu spółki, która zostanie wybrana celem wykonywania działalności lombardowej, niezbędne jest utworzenie dokumentu. To na jego podstawie spółka będzie działać w obrocie. Dokumentem tym jest umowa lub statut. Warto także uwzględnić treść art. 157(1) KSH. Zgodnie z nią, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga on wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa ta jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

AML w działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wymogów względem form prawnych wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram