Visit our FacebookVisit our LinkedIn

Polityka plików cookies

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy będącej podmiotem wykorzystującym dane osobowe w związku ze świadczonymi usługami prawnymi.
 2. Administratorem danych osobowych jest Joanna Podczaszy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 1. Administrator – GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647. Dane kontaktowe: office@gp-legal.eu, tel. +48 600 838 883;
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach Cookies są niezbędne, aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach Cookies może odczytać Administrator oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych).
 3. Regulamin – niniejszy Regulaminświadczenia usług drogąelektroniczną;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do Strony internetowej Administratora;
 6. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Stronę internetową www.gp-legal.eu;
 7. Strona internetowawww.gp-legal.eu wraz z podstronami.
 8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej https://www.gp-legal.eu/regulamin-prawnik24/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.gp-legal.eu nie wiąże się z koniecznością logowania, rejestracji konta czy podania danych osobowych.
 2. Administrator stosuje tzw. pliki Cookies. Administrator może także używać podobnych bądź tożsamych technologii.
 3. Pliki Cookies bądź inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w celu:
 1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji, potrzeb i oczekiwań Użytkowników;
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury, funkcjonalności i zawartości.
 1. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 2. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 3. Administrator wykorzystuje w ramach strony internetowej następujące rodzaje pików Cookies:
 1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub zakończenia wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Ze względu na źródło pochodzenia danych plików Cookies Administrator korzysta z:
  1. Cookies własnych – pliki generowane przez witrynę oraz na niej umieszczane przez Administratora (przykładowo: niezbędne);
  2. Cookies podmiotów zewnętrznych – to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika (przykładowo: analityczne).
 2. Pliki Cookies dzielimy ze względu na pełnioną przez nich funkcję na Stronie internetowej:
  1. Cookies podstawowe – instalowane po wyrażeniu zgody przez użytkownika za pośrednictwem ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu. Do Cookies podstawowych zalicza się:
 1. Cookies techniczne/niezbędne – pliki niezbędne, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, w tym: zapewnienia prawidłowego wyświetlania się strony internetowej w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik lub ustawień tego urządzenia; dostosowanie treści na stronie, mających znaczenie techniczne dla działania strony (np. język strony); zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści;
 2. Cookies analityczne – pliki służące mierzeniu efektywności podejmowanych przez nas działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych użytkowników oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w celu: badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz weryfikacji źródła ruchu (tzw. kierunki przekierowania); wykrywanie nadużyć w ruchu na stronie (np. sztuczny ruch internetowy – boty); mierzenie skuteczności akcji prowadzonych na rzecz Administratora np. w sieci reklamowej Google, na zewnętrznych stronach internetowych.
 1. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki Cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich ponownej instalacji.
 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej www.gp-legal.eu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 3. Pliki Cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej Użytkownika.
 4. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą być zmienione, w szczególności w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika.
 5. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka plików Cookies obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2022 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików Cookies jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Polityki prywatności staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Polityki plików Cookies.
 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Klientów oraz wykorzystywaniem plików Cookies, prosimy kierować na adres Kancelarii wskazany w § 1 ust. 2 powyżej, bądź adres poczty elektronicznej: iod@gp-legal.eu.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram