Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Publikacje

Wymagalne zobowiązania powstałe na gruncie art. 299 k.s.h. a możliwość ich umorzenia w upadłości konsumenckiej Czytaj więcej
Fundusze własne banków – krytyczna analiza regulacji Czytaj więcej
Upadłość jako prawne narzędzie utrzymania rozwoju gospodarczego Czytaj więcej
Dalsza liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej – konieczne zmiany w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych Czytaj więcej
Śmierć wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązania prawne chroniące interesy ekonomiczne i prawne przedsiębiorstwa spółki Czytaj więcej
Instytucja upadłości konsumenckiej jako warunek utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu Czytaj więcej
Społeczne aspekty przepisów o upadłości konsumenckiej w świetle przeprowadzonych badań Czytaj więcej
Niewypłacalność przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym i ekonomicznym Czytaj więcej
Executor testamentarius – wykonawca testamentu jako instytucja niedoceniana w polskim systemie prawnym Czytaj więcej
Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa Czytaj więcej
Współczesny homo consumens jako homo debitor - instytucja upadłości konsumenckiej w dobie kryzysu finansowego gospodarstw domowych Czytaj więcej
Konsumpcjonizm drogą zniewolenia konsumenta – regulacje prawne przeciwdziałające ekskluzji społecznej Czytaj więcej
In favorem debitoris – zmiany w przepisach dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Czytaj więcej
Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce Czytaj więcej
Quo vadis homo debitor? Rozważania na temat prawnego uregulowania upadłości konsumenckiej Czytaj więcej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram