Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Upadłość

Każda działalność gospodarcza niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa jest obarczona ryzykiem, w tym ryzykiem upadłości. Recesja, inflacja, zmienny kurs walutowy, stopa procentowa, stosunki rynkowe, a także błędne decyzje i nieumiejętne zarządzanie, to tylko niektóre źródła zagrożeń mogące mieć wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe jest prawnie uregulowanym procesem zakończenia bytu niewydolnego ekonomicznie przedsiębiorstwa. Ogłoszenie upadłości leży w interesie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w szczególności wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Bankructwo przedsiębiorstwa generuje daleko idące szkody społeczne i ekonomiczne, które można minimalizować poprzez odpowiednio wcześnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe. W obecnych uwarunkowaniach prawnych wnioski o upadłość są składane zbyt późno. Tak późno, że bardzo często środki uzyskane z likwidacji upadłego przedsiębiorstwa tylko w niewielkim stopniu lub wcale nie zaspokajają roszczeń większości wierzycieli. Zbyt późne wnioski o upadłość wyrządzają szkodę wierzycielom, co skłania ich do uruchamiania sankcji cywilnych, karnych i dyscyplinujących. Tylko wczesne rozpoznanie oznak kryzysu i zbliżającego się stanu niewypłacalności może zapobiec bankructwu przedsiębiorstwa, a w przypadku nieodwracalnego stanu utraty zdolności ekonomicznych zapobiec powstawaniu szkód ekonomicznych i społecznych. Procesy upadłościowe wymagają wszechstronnej wiedzy, doświadczenia i podejścia, że upadłość nie jest końcem, a początkiem. Prawie wszyscy Klienci post factum przyznają nam rację i są wdzięczni za umożliwienie nowego startu.

Naszym Klientom świadczymy m. in. następujące usługi:

  • badanie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa pod kątem zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • doradztwo prawne w przedmiocie najoptymalniejszych rozwiązań insolwencyjnych dla dłużnika w przypadku powstania stanu niewypłacalności;
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji;
  • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania upadłościowego, w tym w szczególności reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym przed sądem, sędzią-komisarzem, wierzycielami oraz przed syndykiem;
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika, w tym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, sporządzanie zgłoszeń wierzytelności, wnoszenie sprzeciwów do listy wierzytelności, składanie środków zaskarżenia oraz innych pism procesowych;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego;
  • pozostałe doradztwo z zakresu prawa upadłościowego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się

Adres e-mail

Adres siedziby

ul. Zwycięska 20A/301
53-033 Wrocław

Adres oddziału

ul. Bracka 14/16 lok. 2
48-300 Nysa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram