Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Niewypłacalność przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym i ekonomicznym

23 sie 2022

Niniejszy artykuł prezentuje prawne i ekonomiczne podstawy do ogłoszenia upadłości. Obecnie dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uznaje się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Zbyt późno składane wnioski o upadłość wyrządzają szkodę wierzycielom, a dłużnika przedsiębiorcę narażają na odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.

Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania, pod red. K. Raczkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, z. 8, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016, ISSN 1733-2486.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram