Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Konsekwencje ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S.A.

  
18 maj 2023

W poprzednim wpisie analizie poddane zostały skutki prawne złożonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. Ostatecznie należy pamiętać, iż nawet ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. nie wpływa na sytuację samego VeloBank S.A. oraz klientów, których środki zostały przeniesione do tego banku. Inaczej kwestia ta kształtuje się w zakresie nieprzeniesionych praw majątkowych i zobowiązań dotyczących m.in. umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej wraz z roszczeniami z nich wynikającymi. Oczywiście samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wpływa na sytuację klientów Getin Noble Bank S.A., sytuacja ta zmieni się jednak w razie ogłoszenie przez sąd jego upadłości. 

Zgodnie z treścią decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022 r., na podstawie której wszczęto przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., nie przeniesiono do instytucji pomostowej (aktualnie VeloBank S.A.) m.in.: 

1) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umówkredytów i pożyczek denominowanych we franku szwajcarskim (CHF) lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF), oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia, oraz

2) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umówkredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej, oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniamicywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia.

Tym samym skutki prawne ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S.A. dla wierzycieli (tj. kredytobiorców, którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe w Getin Noble Bank S.A.) będą inicjować różnorakie komplikacje, do których można zaliczyć opisane poniżej konsekwencje: 

Zgodnie z treścią art. 145 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: p.u.) postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności. W praktyce oznacza to, że na podstawie art. 174 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) zostaną z urzędu zawieszone postępowania sądowe toczone przeciwko Getin Noble Bank S.A. 

Ponadto, na co wskazuje brzmienie art. 146 p.u., postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulegną zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, zostaną przelane do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Innym problemem będzie także kwestia zabezpieczeń. Niedopuszczalne staje się bowiem po dniu ogłoszenia upadłości skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego. 

W praktyce oznacza to, iż dotychczasowi klienci Getin Noble Bank S.A. będą zobligowani, w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszenie upadłości, do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Oczywiście niejednokrotnie zdarza się, że syndyk nie zgadza się z oświadczeniami wierzycieli w zakresie zgłaszanych (przysługujących) wierzytelności. Na odmowę uznania wierzytelności przez syndyka wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, na co wskazuje art. 256 p.u. 

Z dniem ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S.A. wynikną także znaczące ograniczenia w kwestii potrącania wierzytelności. Oczywiście zgodnie z treścią art. 93 p.u. potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił. Jednak należy mieć na względzie istotne zastrzeżenie, iż wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności, co wynika wprost z treści art. 96 p.u. 

Powyższe pokazuje jak decyzja Bankowego Fundusz Gwarancyjnego wpłynie niekorzystnie na sytuację prawną określonego kręgu dotychczasowych klientów Getin Noble Bank S.A. Ponadto trudno oczekiwać, iż w razie wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniujego upadłości samo postępowanie upadłościowe przebiegnie sprawnie i szybko. Tym samym tzw. frankowiczów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej lub indeksowane kursem waluty obcej czeka wiele stresujących sytuacji oraz wydatków związanych z pomocą prawną, uiszczaniem bieżących rat lub, co nie jest wykluczone, jednorazowym spłacaniem rat zaległych w sytuacji, gdy ich umowa kredytu pozostaje w mocy.

Autor: dr Rafał Chybiński

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram