Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Pożyczka lombardowa - zasady udzielania

  
19 paź 2023

Zasady udzielania pożyczki lombardowej

Konsumencka pożyczka lombardowa jest umową, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne. Natomiast konsument zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego. Przy czym, należy tu uwzględnić także art. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l). Jak wynika z jego treści, konsumencka pożyczka lombardowa lub sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego są dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. 

Wymogi konsumenckiej pożyczki lombardowej

Obowiązki informacyjne lombardu wobec konsumenta, w związku z udzieleniem pożyczki lombardowej, zostały uregulowane w art. 7 u.k.p.l. Jak wynika z jego treści, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową, przed zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, przekazuje konsumentowi szereg niezbędnych informacji. Odnoszą się one, m.in. do kwestii całkowitej kwoty do spłaty czy zasad i terminu zapłaty całkowitej kwoty do spłaty. Ponadto, umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej formułuje się w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Zawiera się ją w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warto również podkreślić, że umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera się na okres nie krótszy niż 7 dni.

Obowiązki lombardu wobec konsumenta

Treść umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej sprecyzowano w art. 10 u.k.p.l. Do innych istotnych obowiązków lombardu wobec konsumenta należy zaliczyć, m.in. Zastrzeżenie, iż pozaodsetkowe koszty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą być wyższe niż 45% kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej. Ponadto, co również należy podkreślić, odsetki od kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Prawa konsumenta przy zawieraniu umowy pożyczki lombardowej

W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową określonych wyżej obowiązków, konsumentowi przysługują dwojakie uprawnienie. Po pierwsze, w przypadku gdy umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej nie została przez konsumenta wykonana. Wówczas, po złożeniu temu przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia zwraca on całkowitą kwotę do spłaty bez odsetek i pozaodsetkowych kosztów w terminie i w sposób ustalony w tej umowie. Po drugie, w przypadku wykonania przez konsumenta umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Wtedy konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot różnicy między zapłaconą przez tego konsumenta całkowitą kwotą do spłaty wypłaconą mu przez przedsiębiorcę kwotą konsumenckiej pożyczki lombardowej. 

Pożyczka lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. ? A może potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie projektowania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram