Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Regulamin bezpłatnych porad prawnych

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych porad prawnych, w szczególności zasady udzielania i otrzymywania Porad prawnych oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Porady prawne udzielane są przez pracowników GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647. Dane kontaktowe: office@gp-legal.eu, tel. +48 600 838 883.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1) Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) Porada prawna – ustna informacja o stanie sprawy Klienta udzielona podczas konsultacji trwającej nie dłużej niż 45 minut. Porada prawna obejmuje poinformowanie Klienta o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących mu uprawnieniach lub spoczywających na nim obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub/i wskazanie Klientowi sposobu rozwiązania jego problemu prawnego. Porada prawna nie obejmuje reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, urzędami, organami administracyjnymi oraz wszelkimi innymi podmiotami. Porada prawna nie obejmuje również sporządzania jakichkolwiek wzorów dokumentów czy pism procesowych;
  3) Regulamin – niniejszy regulamin bezpłatnych porad prawnych;
  4) Kancelaria – GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647;
  5) Zagadnienie prawne – informacja przedstawiona przez Klienta do analizy przez Kancelarię, zawierająca co najmniej opis stanu faktycznego i pytania prawne z nim związane oraz opcjonalnie dokumenty dotyczące danego zagadnienia.

§ 2. ZASADY UDZIELANIA I OTRZYMYWANIA PORAD PRAWNYCH

 1. W celu skorzystania z bezpłatnych Porad prawnych należy umówić się na spotkanie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 600 838 883 lub poprzez wysłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: office@gp-legal.eu.
 2. Klientom, którzy wcześniej nie umówili spotkania Kancelaria może odmówić udzielenia Porady prawnej.
 3. Klient umawiając się na konsultacje zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz charakter sprawy, której dotyczyć będzie Porada prawna.
 4. Klient w celu uzyskania rzetelnej Porady prawnej winien przygotować na konsultacje istotne dokumenty dotyczące Zagadnienia prawnego, a najoptymalniej przesłać jest przed terminem konsultacji na adres poczty elektronicznej: office@gp-legal.eu. Informację o niezbędnych dokumentach można uzyskać od pracowników Kancelarii.
 5. Porady prawne udzielane są w oparciu o Zagadnienie prawne przedstawione przez Klienta. Udzielający Porady prawnej nie ponosi odpowiedzialności za skutek, jaki na treść Porady prawnej wywarło nieposiadanie istotnych dokumentów lub okoliczności związanych z Zagadnieniem prawnym Klienta.
 6. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odwołania ustalonego terminu konsultacji bez podania przyczyny, informując o tym Klienta telefonicznie i/lub elektronicznie przed terminem planowanych konsultacji.
 7. Porady prawne udzielane są w języku polskim oraz dotyczą polskiego porządku prawnego. Kancelaria nie udziela porad prawnych dotyczących porządków prawnych innych państw.
 8. Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem Porady prawnej zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
  1) udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie określonym tymi przepisami.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione przez Klienta Zagadnienie prawne nie może być rozwiązane w całości albo części poprzez udzielenie Porady prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, Kancelaria informuje Klienta o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy.
 10. Kancelaria może odmówić udzielenia Porady prawnej, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej lub gdy przygotowanie treści Porady prawnej może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do udzielenia Porady. W takich wypadkach, Kancelaria informuje Klienta niezwłocznie o niemożliwości udzielenia Porady prawnej.

§ 3. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Porad prawnych należy przesyłać listownie na adres GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres e-mail: office@gp-legal.eu. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1) oznaczenie osoby składającej reklamację, w szczególności wskazanie jej adresu poczty elektronicznej (e-mail);
  2) wskazanie Porady prawnej, z którą wiąże się reklamacja, w tym podanie Kodu;
  3) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4) wskazanie zakresu żądania osoby składającej reklamację.
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Kancelaria może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 4. Kancelaria może nie uwzględnić reklamacji, gdy:
  1) Porada prawna nie rozwiązuje jednoznacznie Zagadnienia prawnego, w tym m. in. wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu ze względu na rozbieżności judykatury i doktryny prawa lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  2) wynik Porady prawnej jest niezgodny z oczekiwaniami Klienta;
  3) Porada została udzielona z przekroczeniem terminu, jednak było to spowodowane koniecznością doprecyzowania przez Klienta Zagadnienia prawnego;
  4) Porada prawna nie wskazuje skutecznego rozwiązania Zagadnienia prawnego;
  5) inny radca prawny, adwokat, doradca wydał odmienną Poradę prawną.
 5. Kancelaria rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Kancelaria ustosunkowuje się do reklamacji w formie elektronicznej lub tradycyjnej – w zależności od formy złożenia reklamacji przez Klienta lub jego wniosku w tym zakresie. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jestGP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@gp-legal.eu.   
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod adresem http://www.gp-legal.eu/polityka-prywatnosci/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Kancelarię, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram