Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Regulamin Newsletter

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter świadczonej przez GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647. Dane kontaktowe: office@gp-legal.eu, tel. +48 600 838 883.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1) Kancelaria – GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647;
  2) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
  3) Regulamin – niniejszy Regulaminświadczenia usług drogąelektronicznąw ramach usługi Newletter;
  4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  5) Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych przez Kancelarię na rzecz Użytkownika, który wyraził na to zgodę. Przedmiotem usługi Newsletter jest okresowe (w terminach ustalonych przez Kancelarię) przesyłanie przez Kancelarię w formie wiadomości elektronicznych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji dotyczących zagadnień prawnych;
  6) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej http://www.gp-legal.eu/regulamin-newsletter/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zagadnień prawnych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie dedykowanego formularza.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Użytkownik otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) informację dotyczącą zagadnień prawnych (Newsletter) nie częściej niż raz w tygodniu.
 3. Newsletter jest wysyłany nieodpłatnie.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie żądania na adres poczty elektronicznej newsletter@gp-legal.eu.
 5. Do korzystania z usługi Newsletter należy posiadać dostęp do Internetu, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, dowolną przeglądarkę internetową oraz program do otwierania plików PDF.
 6. Warunkiem korzystania z usługi newsletter jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

§ 3. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kancelaria podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania usługi Newsletter, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. W przypadku problemów należy niezwłocznie powiadomić Kancelarię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu usługi Newsletter.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi Newsletter można zgłaszać elektronicznie na adres newsletter@gp-legal.eu.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi Newsletter.
 5. Kancelaria zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie zaistnienia sporu istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 3. Użytkownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 4. Użytkownik może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Kancelarią.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jestGP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba każdorazowo wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@gp-legal.eu.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię w szczególności w celu świadczenia usługi Newsletter oraz wysyłania informacji dotyczących zagadnień prawnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody.
 4. Niezbędnym elementem korzystania z usługi Newsletter jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usługi Newsletter.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 6. Odbiorcami danych są dostawcy usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych gromadzących dane niezbędne do wysyłki Newslettera, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik może skorzystać z praw opisanych powyżej poprzez przesłanie oświadczenia woli elektronicznie bądź listownie na adres Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 4. Kancelaria wykorzystuje pliki typu cookies, które zbierają dane dotyczące korzystania usługi Newsletter. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod adresem http://www.gp-legal.eu/polityka-prywatnosci/ i Polityka plików cookies pod adresem http://www.gp-legal.eu/polityka-plikow-cookies/.
 6. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Treści przesyłane w ramach usługi Newsletter są własnością Kancelarii. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów usługi Newsletter (tekstowych, graficznych i innych) są chronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Kancelarię, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2022 r.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram