Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Regulamin Prawnik24

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z narzędzia Prawnik24 dostępnego pod adresem www.gp-legal.eu/prawnik24/, dedykowanego Pracownikom Klienta, który zawarł z Kancelarią umowę na usługi Prawnik24, w szczególności warunki i zasady przesyłania drogą elektroniczną Zagadnień prawnych w ramach Prawnik24, zasady udzielania i otrzymywania Porad prawnych oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Prawnik24 działający pod adresem www.gp-legal.eu/prawnik24/ prowadzony jest przez GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647. Dane kontaktowe: office@gp-legal.eu, tel. +48 600 838 883.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które jednocześnie są pracodawcami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a które zawarły z Kancelarią umowę na usługi Prawnik24;
  2) Porada prawna – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane Zagadnienie prawne postawione przez Pracownika. Porada prawna obejmuje poinformowanie Pracownika o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących mu uprawnieniach lub spoczywających na nim obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub/i wskazanie Pracownikowi sposobu rozwiązania jego problemu prawnego. Porada prawna nie obejmuje reprezentacji Pracownika przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, urzędami, organami administracyjnymi oraz wszelkimi innymi podmiotami. Porada prawna nie obejmuje również sporządzania jakichkolwiek wzorów dokumentów czy pism procesowych. Porada prawna nie może dotyczyć Zagadnienia prawnego w jakikolwiek sposób związanego ze stosunkiem prawnym pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą. Porady prawne udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną;
  3) Pracownik – osoba fizyczna posiadająca pełnązdolnośćdo czynności prawnych, która korzysta z Prawnik24 za pomocą unikalnego Kodu;
  4) Prawnik24 – narzędzie za pośrednictwem, którego Pracownicy Klientów mogą przesyłać Zagadnienia prawne i otrzymywać Porady prawne;
  5) Kod – unikalny ciąg znaków i liczb udostępniany Klientowi, który następnie udostępnia go Pracownikom, umożliwiający korzystanie z Prawnik24;
  6) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  7) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Prawnik24;
  8) Kancelaria – GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647;
  9) Zagadnienie prawne – informacja przesłana przez Pracownika za pomocą Prawnik24 do analizy przez Kancelarię, zawierająca co najmniej opis stanu faktycznego i pytania prawne z nim związane oraz opcjonalnie dokumenty dotyczące danego zagadnienia.
 5. Klienci i Pracownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.gp-legal.eu/regulamin-prawnik24/ oraz pobrać go i sporządzić z niego wydruk.

§ 2. PROCEDURA UDZIELANIA I OTRZYMYWANIA PORAD PRAWNYCH

 1. W celu korzystania z funkcjonalności narzędzia Prawnik24 Klient musi zawrzeć z Kancelarią umowę na usługi Prawnik24, której warunki negocjowane są z każdym Klientem odrębnie z uwagi na konieczność dopasowania oferty do zakładu pracy danego Klienta.
 2. Po zawarciu umowy o świadczenie usług prawnych Klient otrzymuje Kod, który udostępnia Pracownikom objętym programem Prawnik24.
 3. Do korzystania z Prawnik24 należy posiadać dostęp do Internetu, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, aktualną przeglądarkę internetową oraz program do otwierania plików PDF.
 4. Pracownik chcący skorzystać z Prawnik24 musi wypełnić formularz dostępny pod adresem www.gp-legal.eu/prawnik24/ poprzez podanie imienia i nazwiska, Kodu, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz Zagadnienia prawnego. Pracownik może też przesłać niezbędne dokumenty w formacie PDF, Word, JPG. Warunkiem korzystania z Prawnik24 jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. W chwili umożliwienia Pracownikowi dostępu do Konta, pomiędzy Kancelarią a Pracownikiem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Pracownik może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 6. Porady prawne udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w ciągu 5 dni od dnia przesłania Zagadnienia prawnego do analizy. W przypadku konieczności doprecyzowania przez Pracownika Zagadnienia prawnego termin ten liczy się od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji do udzielenia Porady prawnej.
 7. Porady prawne udzielane są w języku polskim oraz dotyczą polskiego porządku prawnego. Kancelaria nie udziela porad prawnych dotyczących porządków prawnych innych państw.
 8. Porady prawne udzielane są przez radców prawnych.
 9. Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem Porady prawnej zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
  1) udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie określonym tymi przepisami.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione przez Pracownika Zagadnienie prawne nie może być rozwiązane w całości albo części poprzez udzielenie Porady prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, Kancelaria informuje Pracownika o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy.
 11. Kancelaria może odmówić udzielenia Porady prawnej, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej lub gdy przygotowanie treści Porady prawnej może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do udzielenia Porady. W takich wypadkach, Kancelaria informuje Pracownika niezwłocznie o niemożliwości udzielenia Porady prawnej.
 12. Pracownik jest uprawniony do korzystania z usługi Prawnik 24 jedynie w zakresie dozwolonego użytku, w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Kancelarii, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Pracowników lub udostępnianie swojego Konta innym Pracownikom.
 13. Pracownik jest zobowiązany korzystać z usługi Prawnik 24 w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym prawa międzynarodowego.

§ 3. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PRAWNIK24

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Prawnik24 należy przesyłać listownie na adres GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres e-mail: prawnik24@gp-legal.eu. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1) oznaczenie osoby składającej reklamację, w szczególności wskazanie jej adresu poczty elektronicznej (e-mail);
  2) wskazanie Porady prawnej, z którą wiąże się reklamacja, w tym podanie Kodu;
  3) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4) wskazanie zakresu żądania osoby składającej reklamację.
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Kancelaria może wezwać Pracownika do uzupełnienia danych.
 4. Kancelaria może nie uwzględnić reklamacji, gdy:
  1) Porada prawna nie rozwiązuje jednoznacznie Zagadnienia prawnego, w tym m. in. wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu ze względu na rozbieżności judykatury i doktryny prawa lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  2) wynik Porady prawnej jest niezgodny z oczekiwaniami Pracownika;
  3) Porada została udzielona z przekroczeniem terminu, jednak było to spowodowane koniecznością doprecyzowania przez Pracownika Zagadnienia prawnego;
  4) Porada prawna nie wskazuje skutecznego rozwiązania Zagadnienia prawnego;
  5) inny radca prawny, adwokat, doradca wydał odmienną Poradę prawną.
 5. Kancelaria rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Kancelaria ustosunkowuje się do reklamacji w formie elektronicznej lub tradycyjnej – w zależności od formy złożenia reklamacji przez Pracownika lub jego wniosku w tym zakresie. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 4. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kancelaria podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Prawnik24, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i Pracowników.
 2. W przypadku problemów należy niezwłocznie powiadomić Kancelarię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Prawnik24.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Prawnik24 można zgłaszać elektronicznie na adres prawnik24@gp-legal.eu.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Prawnik24.
 5. Kancelaria zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie zaistnienia sporu istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Pracownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług.
 2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 3. Pracownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 4. Pracownik może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Kancelarią.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jestGP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@gp-legal.eu.   
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod adresem http://www.gp-legal.eu/polityka-prywatnosci/ i Polityka plików cookies pod adresem http://www.gp-legal.eu/polityka-plikow-cookies/.

§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zawartość Prawnik24 jest własnością Kancelarii.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Prawnik24 (tekstowych, graficznych i innych), w tym udzielanych Porad prawnych są chronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Kancelarii stanowić może naruszenie prawa.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumetów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Pracownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Kancelarię za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii. Konto Pracownika w usłudze Prawnik 24 zostanie wówczas usunięte.
 3. Kancelaria jest uprawniona do zmiany warunków korzystania z usług w ramach Prawnik 24 w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji usługi, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Pracownicy oraz Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez:
  1) wiadomość e-mail oraz
  2) pop-up pojawiający się w momencie logowania na konto Pracownika. 
 4. Powyższe komunikaty będą zawierały informacje o zmianie regulaminu i terminie wejścia w życie zmian, zakresu zmian oraz przycisk lub checkbox akceptujący postanowienia regulaminu. Pracownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Kancelarię, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu.
 6. O zmianie treści Regulaminu Klient oraz Pracownik zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram