Visit our FacebookVisit our LinkedIn

Regulamin Prawnik24

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z narzędzia Prawnik24 dostępnego pod adresem https://www.gp-legal.eu/prawnik24/, dedykowanego Pracownikom Klienta, który zawarł z Kancelarią umowę na usługi Prawnik24, w szczególności warunki i zasady przesyłania drogą elektroniczną Zagadnień prawnych w ramach Prawnik24, zasady udzielania i otrzymywania Porad prawnych oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 3. Prawnik24 działający pod adresem https://www.gp-legal.eu/prawnik24/ prowadzony jest przez GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647.

Dane kontaktowe: office@gp-legal.eu, tel. +48 600 838 883.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lubjednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które jednocześnie są pracodawcami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a które zawarły z Kancelarią umowę na usługi Prawnik24;
 2. Porada prawna – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane Zagadnienie prawne postawione przez Pracownika. Porada prawna obejmuje poinformowanie Pracownika o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących mu uprawnieniach lub spoczywających na nim obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub/i wskazanie Pracownikowi sposobu rozwiązania jego problemu prawnego. Porada prawna nie obejmuje reprezentacji Pracownika przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, urzędami, organami administracyjnymi oraz wszelkimi innymi podmiotami. Porada prawna nie obejmuje również sporządzania jakichkolwiek wzorów dokumentów czy pism procesowych. Porada prawna nie może dotyczyć Zagadnienia prawnego w jakikolwiek sposób związanego ze stosunkiem prawnym pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą;
 3. Pracownik – osoba fizyczna posiadająca pełnązdolnośćdo czynności prawnych, która korzysta z Prawnik24 za pomocą unikalnego Kodu;
 4. Prawnik24 – narzędzie za pośrednictwem, którego Pracownicy Klientów mogą przesyłać Zagadnienia prawne i otrzymywać Porady prawne;
 5. Kod – unikalny ciąg znaków i liczb udostępniany Klientowi, który następnie udostępnia go Pracownikom, umożliwiający korzystanie z Prawnik24;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
 7. Regulamin – niniejszy Regulaminświadczenia usług drogąelektronicznąw ramach Prawnik24;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. Kancelaria – GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647;
 10. Zagadnienie prawne – informacja przesłana przez Pracownika za pomocą Prawnik24 do analizy przez Kancelarię, zawierające co najmniej opis stanu faktycznego i pytania prawne z nim związane oraz opcjonalnie dokumenty dotyczące danego zagadnienia;
 11. Klienci i Pracownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej https://www.gp-legal.eu/regulamin-prawnik24/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2. PROCEDURA SKŁADANIA, UDZIELANIA I OTRZYMYWANIA PORAD PRAWNYCH

 1. W celu korzystania z funkcjonalności narzędzia Prawnik24 Klient musi zawrzeć z Kancelarią umowę na usługi Prawnik24, której warunki negocjowane są z każdym Klientem odrębnie z uwagi na konieczność dopasowania oferty do zakładu pracy danego Klienta.
 2. Po zawarciu umowy o świadczenie usług prawnych Klient otrzymuje Kod, który udostępnia Pracownikom objętym programem Prawnik24.
 3. Do korzystania z Prawnik24 należy posiadać dostęp do Internetu, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, dowolną przeglądarkę internetową oraz program do otwierania plików PDF.
 4. Pracownik chcący skorzystać z Prawnik24 musi wypełnić formularz dostępny pod adresem https://www.gp-legal.eu/prawnik24/ poprzez podanie imienia i nazwiska, Kodu, numer telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz Zagadnienia prawnego. Pracownik może też przesłać niezbędne dokumenty w formacie PDF, Word, JPG. Warunkiem korzystania z Prawnik24 jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Porady prawne udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w ciągu 5 dni od dnia przesłania Zagadnienia prawnego do analizy. W przypadku konieczności doprecyzowania przez Pracownika Zagadnienia prawnego termin ten liczy się od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji do udzielenia Porady prawnej.
 6. Porady prawne udzielane są w języku polskim oraz dotyczą polskiego porządku prawnego. Kancelaria nie udziela porad prawnych dotyczących porządków prawnych innych państw.
 7. Porady prawne udzielane są przez radców prawnych.
 8. Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem Porady prawnej zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.). Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
 1. udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.);
 2. przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) w zakresie określonym tymi przepisami.
 1. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione przez Pracownika Zagadnienie prawne nie może być rozwiązane w całości albo części poprzez udzielenie Porady prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, radca prawny informuje Pracownika o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy.
 2. Kancelaria może odmówić udzielenia Porady prawnej, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady prawnej może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do udzielenia Porady. W takich wypadkach, Kancelaria informuje Pracownika o niemożliwości udzielenia Porady prawnej.

§ 3. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PRAWNIK24

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Prawnik24 należy przesyłać listownie na adres GP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres e-mail: prawnik24@gp-legal.eu. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
 1. oznaczenie osoby składającej reklamację, w szczególności wskazanie jej adresu poczty elektronicznej (e-mail);
 2. wskazanie Porady prawnej, z którą wiąże się reklamacja, w tym podanie Kodu;
 3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
 4. wskazanie zakresu żądania osoby składającej reklamację.
 1. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Kancelaria może wezwać Pracownika do uzupełnienia danych.
 2. Kancelaria może nie uwzględnić reklamacji, gdy:
 1. Porada prawna nie rozwiązuje jednoznacznie Zagadnienia prawnego, w tym m. in. wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu ze względu na rozbieżności judykatury i doktryny prawa lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
 2. wynik Porady prawnej jest niezgodny z oczekiwaniami Pracownika;
 3. Porada została udzielona z przekroczeniem terminu, jednak było to spowodowane koniecznością doprecyzowania przez Pracownika Zagadnienia prawnego;
 4. Porada prawna nie wskazuje skutecznego rozwiązania Zagadnienia prawnego;
 5. inny radca prawny, adwokat, doradca wydał odmienną Poradę prawną.
 6. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Kancelaria rozpatrzy reklamację poprzez wysłanie odpowiedzi na adres wskazany w ust. 2 pkt 1 zawierającą propozycję załatwienia reklamacji lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 4. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kancelaria podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Prawnik24, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i Pracowników.
 2. W przypadku problemów należy niezwłocznie powiadomić Kancelarię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Prawnik24.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Prawnik24 można zgłaszać elektronicznie na adres prawnik24@gp-legal.eu.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Prawnik24.
 5. Kancelaria zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie zaistnienia sporu istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Pracownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
 3. Pracownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 4. Pracownik może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Kancelarią.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jestGP Legal & Partners Kancelaria Radców Prawnych Joanna Podczaszy, ul. Zwycięska 20A lok. 301, 53-033 Wrocław, NIP: 7532417402, REGON: 022477647.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba każdorazowo wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@gp-legal.eu.
 3. Dane osobowe Pracowników są przetwarzane przez Kancelarię w szczególności w celu świadczenia Porad prawnych, w tym w celu realizacji umów o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Jednocześnie dane są przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i przez następujące okresy:
 1. świadczenia usług, w tym realizacji umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – nie dłużej niż przez okres współpracy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją umów;
 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwagi na prawnie uzasadniony interes Kancelarii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu trwania postępowań, do czasu prawomocnego zakończenia toczących się postępowań oraz do czasu przedawnienia roszczeń;
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu określonego w odpowiednich przepisach prawa;
 4. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej, związanej z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż przez okres współpracy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją usług lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prowadzenia kontaktów telefonicznych, związanych z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż przez okres współpracy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją usług lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. zbierania danych osobowych w związku z działalnością Kancelarii, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadniony interes Kancelarii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. wysyłania informacji dotyczących świadczonych usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
 8. w innych prawnie uzasadnionych celach, w szczególności związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Niezbędnym elementem udzielenia Porady prawnej jest podanie przez Pracownika jego danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia Porady prawnej.
 2. Dane osobowe Pracowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 3. Odbiorcami danych są dostawcy usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych gromadzących dane niezbędne do wysyłki newslettera, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pracownik ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności Pracownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pracownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pracownik może skorzystać z praw opisanych powyżej poprzez przesłanie oświadczenia woli elektronicznie bądź listownie na adres Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 4. Kancelaria wykorzystuje pliki typu cookies, które zbierają dane dotyczące korzystania ze Prawnik24. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Pracownika, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod adresem https://www.gp-legal.eu/polityka-prywatnosci/ i Polityka plików cookies pod adresem https://www.gp-legal.eu/polityka-plikow-cookies/.
 6. W przypadku uznania przez Pracownika, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Zawartość Prawnik24 jest własnością Kancelarii. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Prawnik24 (tekstowych, graficznych i innych), w tym udzielanych Porad prawnych są chronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.).

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumetów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Kancelarię, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2022 r.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram