Odpowiedzialność członków zarządu

W Polsce wciąż najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór ten jest zwykle uzasadniony odmiennym od spółek osobowych uregulowaniem kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Wynika to faktu, że wspólnicy albo akcjonariusze w spółkach kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, którą uzyskują z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem to spółka, własnym majątkiem, odpowiada za zobowiązania. Jednak członkowie zarządu w spółkach kapitałowych nie są całkowicie wolni od ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Istnieją bowiem uregulowania, które określają zasady odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki. 

Odpowiedzialność członków zarządu z art. 299 KSH 

Zasadniczą kwestię odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: KSH). Zgodnie z jego treścią, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Należy jednak podkreślić, że odpowiedzialność członków zarządu nie ma charakteru subsydiarnego. Z taką odpowiedzialnością mamy do czynienia w przypadku spółek osobowych. W przypadku członków zarządu można mówić raczej o odpowiedzialności uzupełniającej. Dotyczy to sytuacji, w których egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Odpowiedzialność członków zarządu z art. 116 Ordynacji Podatkowej

Zasadniczo odmiennie kwestię odpowiedzialności zarządu reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej jako: OP). Jak wynika z art. 116 § 1 OP, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej lub odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Dotyczy to sytuacji, podobnie jak w art. 299 § 1 KSH, w której egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Warto podkreślić, że ustawodawca taką samą odpowiedzialność nakłada na zarząd spółek kapitałowych w organizacji. Cytowany przepis definitywnie rozszerza katalog podmiotów odpowiadających z zobowiązania publicznoprawne. Zatem z ewentualną odpowiedzialnością uzupełniającą będą musieli również liczyć się członkowie zarządu prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej. 

Uwolnienie od odpowiedzialności członków zarządu

W przypadku zobowiązań, zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym, istnieje możliwość uwolnienia od odpowiedzialności przez członków zarządu. Możliwość taką przewiduje treść art. 299 § 2 KSH oraz art 116 § 1 OP. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Ewentualnie wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Innymi okolicznościami uwalniającymi jest  brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak również stwierdzenie, że wierzyciel nie poniósł szkody, mimo pasywności członków zarządu.

Uniknięcie odpowiedzialności w spółkach kapitałowych - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące unikania odpowiedzialności przez członków zarządu? A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na każdym etapie? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński