Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Układ konsumencki jako alternatywa dla upadłości konsumenckiej

  
23 lis 2022

Co to jest konsumenckie postępowanie układowe?

Z dniem 24.03.2020 r. niewypłacalni konsumenci uzyskali możliwość otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czyli zawarcie tzw. „układu konsumenckiego”. Może to być postępowanie alternatywne do upadłości konsumenckiej dla dłużników chcących ochronić swój majątek przed egzekucją. 

Kto może złożyć wniosek o otwarcie konsumenckiego postępowania układowego?

Wniosek o otwarcie postępowania układowego może złożyć tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będąca niewypłacalną. Za niewypłacalną uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Układ konsumencki przewidziany jest dla dłużników, których możliwości zarobkowe oraz sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, do którego należy dołączyć propozycje układowe.

Jakie są zalety konsumenckiego postępowania układowego?

Konsumenckie postępowanie układowe umożliwia zawarcie porozumienia z wierzycielami i umorzenie części zobowiązań w ramach wykonywania układu bez konieczności przeprowadzania likwidacji majątku. Jednocześnie, przez okres trwania postępowania i wykonywania układu dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych toczących się co do wierzytelności objętych układem. Konsument uzyska oddłużenie w momencie spłaty zobowiązań wobec swoich wierzycieli w ramach zawartego układu.

Jakie są koszty konsumenckiego postępowania układowego?

Dłużnik składając wniosek o otwarcie postępowania układowego musi uiścić opłatę sądową w wysokości 30,00 zł oraz zaliczę na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale roku poprzedniego, czyli obecnie 5.882,99 zł. Dodatkowo, jeżeli dojdzie do zawarcia układu, dłużnik będzie musiał ponieść koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy sądowego, które wynosi równowartość 15% poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu i składa się z opłaty wstępnej wynoszącej połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz kwot wypłacanych nadzorcy sądowemu wraz z przekazaniem wynikających z układu świadczeń dla wierzycieli w wysokości nieprzekraczającej równowartości 15% każdorazowego świadczenia dla wierzycieli. W przypadku gdy poziom zaspokojenia wierzycieli przekracza 100.000 zł lub 500.000 zł to wynagrodzenie od poziomu przewyższającego te kwoty wynosi równowartość odpowiednio 3% i 1%. Wynagrodzenie nadzorcy układu podlega powiększeniu o podatek VAT.

Jak przebiega postępowanie o zawarcie układu konsumenckiego?

Uwzględniając wniosek o otwarcie konsumenckiego postępowania układowego sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli i wyznacza nadzorcę sądowego. Nadzorca sądowy w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli: (1) sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe; (2) sporządza spis wierzytelności; (3) sporządza spis wierzytelności spornych; (4) zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od dnia otwarcia. Przyjęcie układu odbywa się w drodze głosowania, a za jego poparciem musi wypowiedzieć́ się̨ większość́ głosujących wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wszystkich wierzytelności. Przyjęty układ musi zostać zatwierdzony przez sąd.

Na jak długo może być zawarty układ?

Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający 5 lat. W przypadku, gdy układ obejmuje wierzytelności, ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, układ, w części dotyczącej tych wierzytelności, może być zawarty na okres przekraczający pięć lat. W przypadku, gdy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób znajdujących się na jego utrzymaniu, układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat, jeżeli przewiduje zachowanie nieruchomości przez dłużnika. Dłużnik wykonuje układ za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram