Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Upadłość konsumencka – Q&A cz. II

  
26 wrz 2022

1. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jednocześnie, z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.

2. Czy po ogłoszeniu upadłości można się rozmyślić i wycofać?

Co do zasady skorzystanie z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej jest przywilejem, a nie obowiązkiem, a tym samym teoretycznie na każdym etapie postępowania upadły może złożyć wniosek o umorzenie postępowania, jednak sąd nie umorzy postępowania, jeżeli mogłoby to skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli, a także wtedy, gdy postępowanie zostało wszczęte na wniosek wierzyciela.

3. Kiedy sąd umorzy postępowanie z urzędu?

Sąd umorzy postępowanie, jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Sąd umorzy również postępowanie, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

4. Co dzieje się z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Z kolei, postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostają umorzone.

5. Co się dzieje z majątkiem upadłego po ogłoszeniu upadłości?

Cały majątek upadłego, w tym dom/mieszkanie, zostanie spieniężony w trakcie postępowania upadłościowego przez syndyka i dotyczy to zarówno majątku, który upadły posiadał przed dniem ogłoszenia upadłości, jak i majątku, który upadły nabył po ogłoszeniu upadłości (np. w wyniku otrzymania darowizny czy spadku). Pewne składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości, przede wszystkim jest to mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, czyli głównie będą to rzeczy niezbędne do codziennej egzystencji, jak żywność, ubrania, przedmioty codziennego użytku, przedmioty służące do nauki czy pracy osobistej.

6. Czy po sprzedaży nieruchomości przez syndyka upadły pozostaje bez dachu nad głową?

Jeśli upadły jest właścicielem domu lub mieszkania, w którym zamieszkuje, to po ogłoszeniu upadłości będzie mógł wraz z rodziną dalej w nim mieszkać, ale nie dłużej niż do czasu sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Zakres oraz czas korzystania z nieruchomości określa sędzia-komisarz. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży upadły może otrzymać kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Dokładną kwotę określa się biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży oraz opinię syndyka, ale zazwyczaj jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram