Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Upadłość konsumencka – Q&A

  
9 wrz 2022
  1. Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dedykowanym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumentów ma na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  1. Kto może wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Proces oddłużeniowy jest aktem łaski wobec dłużnika, ale co do zasady każdy, kto spełnia wymogi ustawowe może ubiegać się o oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego. W myśl przepisów o upadłości konsumenckiej zdolność upadłościową mają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a zarazem takie, wobec których nie prowadzi się postępowania upadłościowego właściwego dla przedsiębiorców. Obecnie upadłość konsumencka może być ogłoszona wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej także wtedy, gdy osoby te były uprzednio przedsiębiorcami.

  1. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Osoba chcąca skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej musi być niewypłacalna. Za niewypłacalną uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawodawca zniósł negatywne przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w szczególności regulację, w myśl której, sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie sąd weryfikuje moralność płatniczą dłużnika, czyli czy doprowadził on do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, dopiero w postępowaniu właściwym po ogłoszeniu upadłości. Upadłość konsumencką można ogłosić w sytuacji posiadania tylko jednego wierzyciela.

  1. Jak sporządzić i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który musi spełniać wymogi ustawowe. Obecnie konsumenci mogą składać wnioski tradycyjnie lub elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Generalnie procedura jest sformalizowana i teoretycznie dłużnik może sam złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, niemniej dobrze jest skorzystać z pomocy specjalistów, którzy udzielą porady i zweryfikują, czy upadłość jest najlepszym wyjściem z danej sytuacji, a dalej przygotują, skompletują i złożą w imieniu dłużnika wniosek, który winien skutkować otwarciem postępowania upadłościowego.

  1. Jakie są koszty postępowania?

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej wynosi 30,00 zł. Po ogłoszeniu upadłości koszty postępowania zaspokajane są z funduszy masy upadłości. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

  1. Ile trwa postępowanie upadłościowe wobec konsumentów?

Czas trwania postępowania upadłościowego zależy od tego w jakim trybie będzie ono prowadzone. Tak zwane uproszczone konsumenckie postępowanie upadłościowe prowadzone jest w sprawach nieskomplikowanych, a średni czas trwania takich postępowań to od 6 do 8 miesięcy. Sąd może jednak postanowić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w tzw. trybie zwykłym, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Takie postępowanie z kolei może trwać nawet do dwóch lat.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram