Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Zrównoważony rozwój a rynek kapitałowy

  
9 sty 2024

Zrównoważony rozwój - czym jest ESG?

Zrównoważony rozwój to zagadnienie, które od dłuższego czasu cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Pierwsze informacje na ten temat pojawiały się już na przełomie XX i XXI wieku. Jednak istotnym przełomem było zamieszczenie w Agendzie 2030 strategii rozwoju świata przyjętą przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Strategia ta została ujęta w formie 17 celów. Mają one zostać osiągnięte do 2030 roku. Pomocne w kontekście oceny stanu ich realizacji są wprowadzone wskaźniki. Odpowiedzialnymi za ich monitorowanie są rządy państw. W założeniu ma to zapewnić badanie postępu na skalę światową. Z kolei samo pojęcie ESG to skrót oznaczający czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego. Czynniki te stanowią podstawę kreowania ocen pozafinansowych przedsiębiorstw, jak również innych organizacji czy państw. 

Zrównoważony rozwój - zielone obligacje 

Zrównoważony rozwój w sposób pośredni doprowadził do rozwoju na rynku nowego rodzaju obligacji tzw. zielonych obligacji. To znaczy, że uzyskany z nich kapitał powinno się przeznaczyć na inwestycje korzystne dla środowiska. Przepisy nie zabraniają również emitowania zielonych obligacji o charakterze kapitałowym. Można je użyć na potrzeby wypełniania wymogów regulacyjnych dotyczących utrzymywania przez banki czy zakłady ubezpieczeń odpowiedniego poziomu funduszy własnych. Cechy obligacji kapitałowych stanowią nie tylko element ochrony tych podmiotów. Istotne jest tutaj również ryzyko związane z ich emitowaniem. Ostatecznie zatem o ich praktycznym zastosowaniu będzie można przesądzać dopiero po ich wstępnej weryfikacji.

Zielone obligacje o charakterze kapitałowym a zrównoważony rozwój

Obligacje kapitałowe pojawiły się w polskim porządku prawnym stosunkowo niedawno. Przepisy regulujące kwestie związane z tymi obligacjami weszły ostatecznie w życie 1 października 2023 r.  Wprowadziła je ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Należy podkreślić, że struktura tych obligacji oraz pełnione przez nie funkcje w sposób oczywisty zmodernizują dotychczasowe rozumienie obligacji jako instrumentu dłużnego, a ponadto dokona się zatarcie różnic, które dotychczas występowały między akcjami a obligacjami. Wpłynie to w sposób znaczący również na takie gałęzi prawa jak prawo handlowe, prawo papierów wartościowych czy prawo upadłościowe. 

Zrównoważony rozwój na rynku kapitałowym - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju w kontekście inwestowania w zielone instrumenty dłużne? A może potrzebujesz wsparcia w związku z emisją takich obligacji? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram