Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Działalność lombardowa - rewolucyjne zmiany 

  
11 paź 2023

Prowadzenie działalności lombardowej

Działalność lombardowa w aktualnym stanie prawnym jest oparta przede wszystkim na przepisach zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jednak działalność ta nie jest w sposób ścisły uregulowana. Nie istnieją bowiem żadne wymogi formalne, które wiązałyby osoby prowadzące działalność lombardową. Należy zatem wyłącznie zarejestrowania działalności gospodarczej, jak również podać kod PKD określającego profil działalności. Trzeba go jednak dostosować do czynności podejmowanych w ramach działalności lombardowej.

Jakie zmiany dotyczące działalności lombardowej wejdą w życie w 2024 roku?

Od 7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.). Oznacza to, że działalność lombardowa stanie się działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Tym samym, osoby prowadzące działalność lombardową muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem prowadzącym ten Rejestr. Warto jednak podkreślić istotne zastrzeżenie. Dotyczy ono przedsiębiorców wykonujących w dniu wejścia w życie ustawy działalność lombardową. Będą oni mogli bowiem wykonywać dalej tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru. Jednak nie dłużej niż do 7 lipca 2024 r.

Wymogi prowadzenia działalności lombardowej

W myśl nowych przepisów, działalność lombardową można wykonywać wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Jednak w przypadku tej pierwszej formy prawnej, minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 50 000 zł. Z kolei w oby przypadkach kapitał zakładowy spółki pokrywa wyłącznie wkładem pieniężnym. Natomiast środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Kto może być członkiem organu spółki wykonującej działalność lombardową?

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej nakłada określone wymagania względem osób będących członkiem organu spółki prowadzącej działalność lombardową. Wymagania te dotyczą jednak również likwidatorów oraz prokurentów takiej spółki. Wynika to z treści art. 36 u.k.p.l. Zgodnie z nią, osoby te nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu. Dotyczy to również przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

działalność lombardowa - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące prawnych wymogów prowadzenia działalności lombardowej wchodzących w życie 7 stycznia 2024 r. Ewentualnie potrzebujesz pełnego wsparcia na etapie zakładania spółki bądź zmiany formy prawnej lombardu w spółkę kapitałową, to nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram