Newsletter 04/2024

W czwartym numerze newslettera Business on track analizujemy uchwałę Sądu Najwyższego, zgodnie z którą osoba prawna może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, a także poruszamy kwestię ulgi na dojazdy dla pracownika zdalnego oraz czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. W kolejnych numerach Business on track będą się pojawiały najnowsze wiadomości z zakresu prawa oraz biznesu, ale także komentarze prawników naszej Kancelarii dotyczące istotnych z punkty widzenia przedsiębiorców nowelizacji przepisów. Dzięki newsletterowi będą Państwo również na bieżąco z kolejnymi projektami naszej Kancelarii. 

Zapraszamy do zapisów oraz niezmienne zachęcamy do kontaktu – keep your business on track!

Newsletter w wersji PDF do pobrania: TUTAJ.

Upadłość konsumencka - przesłanki ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka jest dedykowana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział odrębny tryb przeprowadzania takiego postępowania upadłościowego (tzw. konsumenckie postępowanie upadłościowe). Istotne znaczenie ma tutaj treść art. 491(1) ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „PrUp”). Jednak jak wynika z art. 491(1) ust. 2 PrUp, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej będzie prowadzone na zasadach ogólnych. Dzieje się tak wówczas, jeśli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

Upadłość konsumencka a niewypłacalność

W przypadku konsumenckiego postępowania upadłościowego zastosowanie znajduje ogólna zasada wyrażona w art. 10 PrUp. Jak wynika z jej treści, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Należy jednak pamiętać, że pojęcie niewypłacalności inaczej rozumie się w stosunku do przedsiębiorcy. Inaczej z kolei w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. konsumenta). Oczywiście treść art. 11 PrUP znacząco rozjaśnia to, w jaki sposób należy rozumieć niewypłacalność. Nie zawsze jednak przepis ten stanowi rozwiązanie wszelkich wątpliwości powstających w procesie stosowania prawa. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Zasada ta znajduje zatem zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i do konsumentów. Z kolei pozostałe regulacje, tj. art. 11 ust. 2-7, nie znajdują zastosowania do upadłości konsumenckiej. 

Przesłanki negatywne a upadłość konsumencka

Jak wynika z treści art. 491(2) ust. 1 PrUp, m.in. przepis art. 13 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel. Tym samym, jeśli wniosek został złożony przez dłużnika, odpada kluczowa przesłanka skutkująca oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd oddali bowiem tenże wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Ewentualnie wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Z kolei może oddalić taki wniosek, jeśli stwierdzi, że majątek dłużnika obciąża hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy lub hipoteka morska w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Swoistym rozwiązaniem problemu kosztów jest tutaj art. 491(7) ust. 1 PrUp. Jak wynika z jego treści, w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. Ewentualnie w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, tj. po 24.03.2020 r., nie istnieją już żadne inne przesłanki o charakterze negatywnym skutkujące oddaleniem wniosku. Oznacza to, że prawidłowo złożony wniosek musi zostać rozpoznany pozytywnie. Jedynymi przeszkodami mogą być status przedsiębiorcy po stronie dłużnika. Jak również status wspólnika spółek osobowych oraz, co oczywiste, brak niewypłacalności. W doktrynie przyjmuje się najczęściej, że o niewypłacalności w przypadku upadłości konsumenckiej można mówić, jeśli zadłużenie osoby fizycznej powiększa się z każdym kolejnym miesiącem.

Upadłość konsumencka - skuteczna pomoc - Wrocław

Jeśli masz pytania dotyczące skutecznego przeprowadzenia upadłości konsumenckiej lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami już teraz. Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci w powrocie do stabilnego życia oraz zapewni profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług i zacznij żyć bez długów.

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Zrównoważony rozwój a rynek kapitałowy

Zrównoważony rozwój - czym jest ESG?

Zrównoważony rozwój to zagadnienie, które od dłuższego czasu cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Pierwsze informacje na ten temat pojawiały się już na przełomie XX i XXI wieku. Jednak istotnym przełomem było zamieszczenie w Agendzie 2030 strategii rozwoju świata przyjętą przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Strategia ta została ujęta w formie 17 celów. Mają one zostać osiągnięte do 2030 roku. Pomocne w kontekście oceny stanu ich realizacji są wprowadzone wskaźniki. Odpowiedzialnymi za ich monitorowanie są rządy państw. W założeniu ma to zapewnić badanie postępu na skalę światową. Z kolei samo pojęcie ESG to skrót oznaczający czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego. Czynniki te stanowią podstawę kreowania ocen pozafinansowych przedsiębiorstw, jak również innych organizacji czy państw. 

Zrównoważony rozwój - zielone obligacje 

Zrównoważony rozwój w sposób pośredni doprowadził do rozwoju na rynku nowego rodzaju obligacji tzw. zielonych obligacji. To znaczy, że uzyskany z nich kapitał powinno się przeznaczyć na inwestycje korzystne dla środowiska. Przepisy nie zabraniają również emitowania zielonych obligacji o charakterze kapitałowym. Można je użyć na potrzeby wypełniania wymogów regulacyjnych dotyczących utrzymywania przez banki czy zakłady ubezpieczeń odpowiedniego poziomu funduszy własnych. Cechy obligacji kapitałowych stanowią nie tylko element ochrony tych podmiotów. Istotne jest tutaj również ryzyko związane z ich emitowaniem. Ostatecznie zatem o ich praktycznym zastosowaniu będzie można przesądzać dopiero po ich wstępnej weryfikacji.

Zielone obligacje o charakterze kapitałowym a zrównoważony rozwój

Obligacje kapitałowe pojawiły się w polskim porządku prawnym stosunkowo niedawno. Przepisy regulujące kwestie związane z tymi obligacjami weszły ostatecznie w życie 1 października 2023 r.  Wprowadziła je ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Należy podkreślić, że struktura tych obligacji oraz pełnione przez nie funkcje w sposób oczywisty zmodernizują dotychczasowe rozumienie obligacji jako instrumentu dłużnego, a ponadto dokona się zatarcie różnic, które dotychczas występowały między akcjami a obligacjami. Wpłynie to w sposób znaczący również na takie gałęzi prawa jak prawo handlowe, prawo papierów wartościowych czy prawo upadłościowe. 

Zrównoważony rozwój na rynku kapitałowym - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju w kontekście inwestowania w zielone instrumenty dłużne? A może potrzebujesz wsparcia w związku z emisją takich obligacji? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu - czym jest?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest instytucją istniejącą w polskim porządku prawnym od 2016 roku. Jednak od początku jej wprowadzenia nie była wykorzystywana w tak znacznym zakresie jak obecnie. Zmieniło się to wraz z nowelizacją wprowadzoną do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: PrRestr.). Weszła ona w życie w grudniu 2021 roku. Za jej sprawą otwarcie tego trybu postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje szereg pozytywnych skutków dla dłużnika. Pozwala to na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji na warunkach odpowiadających pozostałym postępowaniom restrukturyzacyjnym. Ponadto cała procedura jest znacznie odformalizowana i przyspieszona. Trwa bowiem maksymalnie 4 miesiące. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu - jakie warunki trzeba spełnić?

Zasadnicze znaczenie w kwestii warunków, jakie należy spełnić w celu skorzystania z postępowania o zatwierdzenie układu odgrywa art. 3 ust. 2 pkt 2 PrRestr. Zgodnie z jego treścią, postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzi się, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Trudności interpretacyjne może wywoływać tutaj pojęcie „wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem”. Należy zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię ze względu na treść art. 165 ust. 3 PrRestr. Zgodnie z nią, Sąd odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym, jeżeli suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - skutki otwarcia postępowania

Postępowanie o zatwierdzenie układu wywołuje określone skutki w momencie jego otwarcia. Oznacza to, co wynika z treści art. 226e PrRestr, że w okresie od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do dnia prawomocnego umorzenia postępowania albo jego zakończenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 256 oraz 312 PrRestr. Tym samym, wypowiedzenie strategicznych umów zawartych przez Dłużnika, w których jest prowadzone jego przedsiębiorstwo jest niedopuszczalne. A ponadto postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego ulega zawieszeniu z mocy prawa w tymże okresie. Oznacza to, że dłużnik w przypadku otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu uzyskuje identyczną ochronę, z której korzystają dłużnicy wykorzystujący inne tryby postępowania restrukturyzacyjnego. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki postępowania restrukturyzacyjnego? A może potrzebujesz wsparcia w związku z już wszczęta restrukturyzacją? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Przymusowa restrukturyzacja banku

Przymusowa restrukturyzacja - początek instytucji

Przymusowa restrukturyzacja jest poniekąd efektem wydarzeń związanych z dniem 15 września 2008 roku. Dzień ten uznaje się aktualnie za pewną symboliczną datę rozpoczynającą nowy okres w postrzeganiu banków. Dotyczy to przede wszystkim spojrzenia pod kątem bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Z instytucji posiadających ogromne zaufanie społeczne przekształciły się w kruche, przeciążone ryzykiem podmioty gospodarcze. Nie da się ukryć, że ogłoszenie upadłości Lehman Brothers do dziś stanowi swoistą przestrogę dla rządów właściwie wszystkich państw na świecie. To one aktualnie usilnie starają się swoimi działaniami instytucjonalnymi zburzyć zdezaktualizowaną już doktrynę too big to fail. Jednym z jej efektów jest właśnie wprowadzenie do porządku prawnego przymusowej restrukturyzacji.

Przymusowa restrukturyzacja - czym jest?

Przymusowa restrukturyzacja stanowi rodzaj restrukturyzacji działalności zagrożonego upadłością banku. Przyczyną podjęcia tych działań jest brak samodzielnej zdolności do prowadzenia dalszej działalności. Ponadto dotyczy sytuacji, w której ewentualna upadłość mogłaby poważnie zagrażać klientom oraz gospodarce. W przymusowej restrukturyzacji dotychczasowi właściciele banku tracą na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego swoje prawa. Dodatkowo muszą ponieść ciężar strat powstałych w banku. Natomiast oddłużona oraz istotna dla klientów oraz gospodarki część banku kontynuuje działalność. Pozostała z kolei podlega likwidacji.

Przymusowa restrukturyzacja - procedura wszczęcia

Zgodnie z treścią art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej odpowiednio „ustawa o BFG”), Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydaje decyzję o wszczęciu wobec banku przymusowej restrukturyzacji w przypadku łącznego spełnienia określonych w ustawie warunków. Pierwszym z nich będzie pojawienie się w banku stanu zagrożenia upadłością. Pojęcie to jest autonomiczną przesłanką wykorzystywaną na gruncie ustawy o BFG. Drugim z kolei będzie brak przesłanek wskazujących, że działania wobec banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Ostatnim warunkiem jest wymóg, iż działania wobec banku są konieczne w interesie publicznym. Celem ustalenia znaczenia tego warunku ustawodawca odsyła nas do treści art. 101 ust. 10 ustawy o BFG.

Przymusowa restrukturyzacja - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki przymusowej restrukturyzacji oraz postępowania upadłościowego? A może potrzebujesz wsparcia w związku z wszczęta przymusową restrukturyzacją banku, który udzielił Ci kredytu? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Fundusze masy upadłości w upadłości konsumenckiej

Fundusze masy upadłości. Czym są?

Zagadnienia dotyczące funduszy masy upadłości odgrywają zasadnicze znaczenie w każdym postępowaniu upadłościowym. Podstawowe informacje w tym zakresie zawierają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako: PrUp). Jak wynika z art. 335 PrUp, fundusze masy upadłości obejmują sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości. Do tych funduszy zalicza się także dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego. Co do zasady, istotne są również odsetki od sum zdeponowanych w banku. Należ jednak pamietać, iż przepisy PrUp mogą stanowić inaczej.

Fundusze masy upadłości w upadłości konsumenckiej 

W przypadku upadłości konsumenckiej powyżej wskazana definicja zakresowa funduszy masy upadłości ulega modyfikacji. Ogranicza się ona bowiem do kwot uzyskanych z likwidacji masy upadłości. Co do zasady, zalicza się tu również odsetki od sum zdeponowanych w banku. Tak ustalone fundusze masy upadłości przeznacza się w pierwszej kolejności na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Dopiero następnie zaspokojeniu podlegają wierzyciele. 

Fundusze masy upadłości a ich podział

Jak wynika z treści art. 337 ust. 1 PrUp, podziału funduszów masy upadłości dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności w całości lub części. Ustawodawca wprowadza jednak istotne zastrzeżenie w przypadku zatwierdzenia częściowego listy wierzytelności. Wówczas w planie podziału uwzględnia się kwoty objęte nierozpoznanymi sprzeciwami, zabezpieczając w masie upadłości środki na ich ewentualną wypłatę po prawomocnym rozpoznaniu sprzeciwów. W razie kilkakrotnego podziału funduszów masy upadłości, dokonuje się podziału ostatecznego po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości. Jeżeli nie wniesiono zarzutów do planu podziału, wówczas sędzia-komisarz dokonuje jego zatwierdzenia. Postanowienie o zatwierdzeniu planu podziału oraz prawomocne postanowienia o sprostowaniu planu podziału oraz jego zmianie obwieszcza się.

Fundusze masy upadłości a wykonanie planu podziału

Należy podkreślić, że plan podziału jest wykonywane niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Trzeba pamiętać jednak o istotnym zastrzeżeniu. Wykonanie planu podziału nie może bowiem nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Syndyk wykonując plan podziału wydaje wierzycielowi należną mu kwotę bądź przelewa ją na jego rachunek bankowy. Należy jednak uwzględnić jedno zastrzeżenie. Wierzyciel bowiem może nie odbierać swojej należności w terminie albo podać nieprawidłowy adresu bądź nie wskazać rachunku bankowego. Wówczas sumy należne temu wierzycielowi syndyk składa do depozytu sądowego. Dopiero po wykonaniu planu podziału syndyk składa sprawozdanie z jego wykonania. 

Fundusze masy upadłości - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki postępowania upadłościowego? A może potrzebujesz wsparcia na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Upadłość konsumencka Wrocław - nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług!

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Czym jest masa upadłości?

Masa upadłości i problematyką z nią związana ma niezwykle ważne znaczenie praktyczne. Prawidłowe odkodowanie tego pojęcia normatywnego determinuje skuteczność postępowania upadłościowego. Zręby definicji zawierają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako: PrUp). Zgodnie z treścią art. 61 PrUp, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego niejako przekształca się w masę upadłości. To z tego majątku następuje późniejsze zaspokajanie roszczeń majątkowych wierzycieli upadłego. Istotne znaczenie odgrywa także brzmienie art. 62 PrUp. Zgodnie z nim, w skład masy upadłości wchodzi nie tylko majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości. Do masy tej zalicza się również majątek nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Ustawodawca poczynił jednak w tym zakresie pewne wyłączenia, które zostały uregulowane w art. 63-67a PrUp. Oznacza to, że w kontekście ogłoszenia upadłości ustawodawca wskazuje na dwie kategorie masy majątkowej. 

Masa upadłości. Co wchodzi w jej skład?

Jak wynika z art. 5 ust. 1 PrUp, przepisy tejże ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako: KC). Z zastrzeżeniem, iż ustawa nie stanowi inaczej. Stosuje się je także do spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak również wspólników spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Do zakresu podmiotowego PrUp zalicza się także wspólników spółki partnerskiej. Z powyższego zakresu wynika zróżnicowanie co do składu masy upadłości. I tak, w przypadku osób prawnych mających status przedsiębiorcy masa majątkowa będzie, w zakresie przedmiotowym, zrównana z pojęciem przedsiębiorstwa w rozumieniu KC. Z kolei dla osób fizycznych w skład masy upadłości będziemy zaliczać również majątek osobisty. 

Masa upadłości a pojęcie mienia oraz majątku

Główny problem z ustaleniem składu masy upadłości pojawia się ze względu na różnorodność pojęć, którymi posługuje się ustawodawca na gruncie PrUp. Wymienić tu można przede wszystkim mienie oraz majątek. Należy podkreślić, że terminy te nie są definiowane w omawianej ustawie. Z kolei na gruncie prawa cywilnego posiadają one odmienne znaczenia. I tak, zgodnie z art. 44 KC, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Z kolei majątek na gruncie cywilistycznym jest rozumiany dwojako. Albo jako zbiór aktywów oraz pasywów, albo wyłącznie jako ogół praw majątkowych, tj. aktywów. Niesie to za sobą określone skutki interpretacyjne. Należy zatem uwzględnić tutaj przede wszystkim cel postępowania upadłościowego. Przyjmując taką optykę, można zaakceptować następujący pogląd. Na gruncie PrUp pojęcia mienia oraz majątku (w znaczeniu wąskim) są terminami synonimicznymi. Prawo upadłościowe nie wykorzystuje zatem pojęcia majątku w znaczeniu szerokim. 

Masa upadłości w kontekście zmiany jej składników

Zasadnicze znaczenie dla omawianego tu zagadnienia ma treść przytoczonego wyżej art. 62 PrUp. Z jego brzmienia wynika następująca prawidłowość. W skład masy majątkowej nie wchodzi wyłącznie majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości. Znamienne znaczenie ma bowiem fakt, że do masy zalicza się również majątek nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Oznacza to, że składniki masy upadłości są zmienne w czasie. Chociażby na skutek takich zdarzeń, jak np. likwidacja poszczególnych aktywów czy potrącenia wierzytelności. Ponadto ustalając składniki masy upadłości należałoby uwzględnić także publicznoprawne prawa majątkowe. Przykładem mogą być tutaj koncesje czy zezwolenia. Zgodnie z art. 55(1) pkt 5 KC, stanowią one bowiem elementy zespołu składników przedsiębiorstwa. 

Ustalanie składników masy upadłości - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące problematyki postępowania upadłościowego? A może potrzebujesz wsparcia na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Upadłość konsumencka Wrocław - nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług!

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Odpowiedzialność członków zarządu

W Polsce wciąż najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór ten jest zwykle uzasadniony odmiennym od spółek osobowych uregulowaniem kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Wynika to faktu, że wspólnicy albo akcjonariusze w spółkach kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, którą uzyskują z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem to spółka, własnym majątkiem, odpowiada za zobowiązania. Jednak członkowie zarządu w spółkach kapitałowych nie są całkowicie wolni od ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Istnieją bowiem uregulowania, które określają zasady odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki. 

Odpowiedzialność członków zarządu z art. 299 KSH 

Zasadniczą kwestię odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: KSH). Zgodnie z jego treścią, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Należy jednak podkreślić, że odpowiedzialność członków zarządu nie ma charakteru subsydiarnego. Z taką odpowiedzialnością mamy do czynienia w przypadku spółek osobowych. W przypadku członków zarządu można mówić raczej o odpowiedzialności uzupełniającej. Dotyczy to sytuacji, w których egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Odpowiedzialność członków zarządu z art. 116 Ordynacji Podatkowej

Zasadniczo odmiennie kwestię odpowiedzialności zarządu reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej jako: OP). Jak wynika z art. 116 § 1 OP, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej lub odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Dotyczy to sytuacji, podobnie jak w art. 299 § 1 KSH, w której egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Warto podkreślić, że ustawodawca taką samą odpowiedzialność nakłada na zarząd spółek kapitałowych w organizacji. Cytowany przepis definitywnie rozszerza katalog podmiotów odpowiadających z zobowiązania publicznoprawne. Zatem z ewentualną odpowiedzialnością uzupełniającą będą musieli również liczyć się członkowie zarządu prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej. 

Uwolnienie od odpowiedzialności członków zarządu

W przypadku zobowiązań, zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym, istnieje możliwość uwolnienia od odpowiedzialności przez członków zarządu. Możliwość taką przewiduje treść art. 299 § 2 KSH oraz art 116 § 1 OP. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Ewentualnie wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Innymi okolicznościami uwalniającymi jest  brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak również stwierdzenie, że wierzyciel nie poniósł szkody, mimo pasywności członków zarządu.

Uniknięcie odpowiedzialności w spółkach kapitałowych - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące unikania odpowiedzialności przez członków zarządu? A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na każdym etapie? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną również w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Najkorzystniejsza forma wykonywania działalności lombardowej

Obowiązek formy wykonywania działalności lombardowej 

Działalność lombardowa, zgodnie z brzmieniem nowej ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: u.k.p.l.), będzie uznawana za działalność regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ta w sposób znaczący wpłynie na wymóg względem formy wykonywania działalności lombardowej. Zgodnie z art. 35 u.k.p.l., działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Zmienia się również minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem jeśli wykonujemy działalność lombardową właśnie w formie tej spółki, to minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. Dalsza część wpisu zostanie poświecona porównaniu obu spółek pod względem korzyści dla wykonywania działalności lombardowej. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a działalność lombardowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z trzech, obok prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, spółek kapitałowych, które przewiduje polskie prawo. Zgodnie z treścią art. 157(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ksh), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Następnie należy opatrzeć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oznacza to, że wybór tej formy wykonywania działalności lombardowej będzie oznaczał większe odformalizowanie wszystkich czynności związanych z założeniem samej spółki oraz jej dalszym prowadzeniem. Wynika to z mniejszych obwarowań formalny nałożonych przez ustawodawcę. 

Spółka akcyjna a działalność lombardowa

Spółka akcyjna jest, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej, zakwalifikowana do spółek kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że to właśnie spółka akcyjna jest kwintesencją tego, co uznaje się za spółkę kapitałową. Dzieje się za tak sprawą dużo mniejszego znaczenia elementów osobowych. Należy jednak pamiętać, że ta forma prawna wykonywania działalności lombardowej jest obwarowana szeregiem wymogów. Trzeba bowiem pamiętać o obowiązkach związanych z koniecznością protokołowania uchwał walnego zgromadzenia w formie aktu notarialnego. Jak również o obowiązku badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Wszystko to, wraz z wymogiem zgromadzenia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł, sprawia, że spółka akcyjna jest najdroższym wyborem do wykonywania działalności lombardowej.

Najbardziej korzystna forma wykonywania działalności lombardowej

Osoba zamierzająca wykonywać działalność lombardową ma do wyboru dwie formy prawne - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Oczywiście obie formy mają swoje wady i zalety. Należy jednak uwzględnić korzyść płynącą z każdej z nich w stosunku do wykonywania działalności lombardowej. Po pierwsze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo łatwiejsza w utworzeniu oraz ewentualnej likwidacji. Nie wymaga również tak dużych nakładów na kwestie księgowe czy prawne związane z wykonywaniem działalności lombardowej akurat w tej formie prawnej. Ponadto minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki akcyjnej jest dwukrotnie wyższy. Dotyczy to wyłącznie wykonywania opisywanej działalności, ponieważ, co do zasady, minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł. 

Najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności lombardowej - skuteczna pomoc - Wrocław

Masz dodatkowe pytania dotyczące wyboru najkorzystniejszej formy prawnej celem wykonywania działalności lombardowej? Pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie już 7 stycznia 2024 r.  A może potrzebujesz pełnego wsparcia związanego z działalnością lombardową na każdym etapie jej prowadzenia? Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie. 

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński