Optymalizacja podatkowa

Czym jest optymalizacja podatkowa i czy jest legalna?

Poprzedni wpis dotyczył problematyki związanej z zagadnieniem wyboru formy prawnej. Która w założeniu będzie najbardziej dostosowana do już prowadzonej bądź planowanej działalności gospodarczej? Kwestia, która zostanie poruszona w niniejszym tekście będzie ściśle związana z analizowanym wcześniej tematem. Decyzje w zakresie optymalizacji podatkowej stanowią jedną z zasadniczych kwestii, które będą musieli przemyśleć wspólnicy bądź osoba prowadząca JDG. Optymalizacja podatkowa stanowi szereg czynności zmierzających do obniżenia (uniknięcia) obciążeń podatkowych. Ewentualnie do odroczenia momentu ich zapłaty albo rozłożenia na raty. Warto podkreślić, iż optymalizacja podatkowa jest działalnością w pełni legalną. Nie można jej w żaden sposób utożsamiać z uchylaniem się od opodatkowania.

Co można zyskać?

Optymalizacja podatkowa nie dotyczy tylko podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. I stoją przed podjęciem decyzjy co do formy prawnej, która będzie najbardziej opłacalna pod kątem potencjalnych obciążeń podatkowych. Zgodne z prawem obniżanie podatków dotyczy bowiem również tych, którzy prowadzą już działalność gospodarczą. Istnieje szereg kwestii, które trzeba wówczas uwzględnić np. metody i stawki amortyzacyjne pozwalające manewrować wysokością potencjalnych kosztów uzyskania przychodów. Miejsce prowadzenia działalności, czy wreszcie opłacalność ryczałtu od dochodów spółek, który potocznie jest określany jako estoński CIT. Wszystkie te kwestie są niezwykle istotne i często wpływają na znaczące zwiększenie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. 

Planowanie podatkowe

Optymalizacja podatkowa powinna być dokładnie przeanalizowana, ponieważ tylko wtedy daje najlepsze efekty. Dzieje się tak dlatego, iż planowanie podatkowe powinno uwzględniać szereg aspektów. Co na przykład? formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny stan prawny, ale również długookresowe potrzeby i cele optymalizacji. Tym samym opracowywanie takiej strategii nie jest działaniem prostym i wymaga wiedzy oraz doświadczenia w tymże aspekcie. Konieczne jest przecież przewidywanie wszelkich konsekwencji danej transakcji jeszcze na etapie przed rozpoczęciem jej realizacji. Większość tak podejmowanych działań wymaga dodatkowo uprzedniej konsultacji finansowej oraz prawnej. Dopiero przeanalizowanie wszelkich aspektów danego przedsięwzięcia oraz jego celów i długofalowych skutków może przynieść oczekiwane rezultaty. Głównie w postaci zmniejszenia obciążeń podatkowych bez obawy o potencjalne popełnienie oszustwa podatkowego. 

IP Box - optymalizacja podatkowa

Jedną z popularnych ulg podatkowych przewidzianych na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: CIT) jest IP Box. Ulga ta polega na opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatkową podatnika osiągającego kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Można do nich zaliczyć patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Jak również autorskie prawo do programu komputerowego. W celu skorzystania z tejże ulgi niezbędna jest identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przychodów oraz kosztów związanych z tymi prawami. Czynność ta jest niezbędna ze względu na fakt, iż dla każdego prawa kwalifikowanego trzeba indywidualnie obliczyć dochód kwalifikowany. 

Optymalizacja w PIT

Należy zauważyć, że optymalizacja podatkowa nie jest zarezerwowana wyłącznie dla podatników CIT. Również na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych można znaleźć miejsce na obniżenie obciążeń podatkowych. W praktyce taka optymalizacja podatkowa sprowadza się do wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Formę tę determinują również wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Podkreślamy również, że wybór formy opodatkowania jest zarezerwowany dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przede wszystkim oni powinni uwzględnić planowanie podatkowe. Biorąc pod uwagę coraz wyższe koszty zatrudnienia pracownika - umowę o pracę można zastąpić współpracą B2B. Taka współpraca może nie tylko obniżyć koszty po stronie pracodawcy, ale stać się dużo korzystniejszą alternatywą dla pracownika. 

Optymalizacja podatkowa Wrocław

Jeśli masz pytania dotyczące optymalizacji podatkowej lub potrzebujesz innej pomocy, skontaktuj się z nami już teraz. Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci i zapewnić profesjonalne wsparcie.

Nie czekaj dłużej - skorzystaj z naszych usług. 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu tel: 600 838 883

dr Rafał Chybiński

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Dlaczego to takie ważne?

Osoby mające w planach założenie własnego biznesu często nie zdają sobie sprawy z iloma ważnymi decyzjami przyjdzie im zmierzyć się jeszcze na pierwszych etapach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jedną z kluczowych kwestii, które należy dokładnie przeanalizować jest dobranie najbardziej optymalnej formy prawnej, w taki sposób by była ona najbardziej dostosowana do charakteru tejże działalności. Forma ta staje tym samym strukturą organizacyjno-prawną, która determinuje kwestie wewnętrzne funkcjonowania spółki, w tym majątkowe oraz organizacyjne, jak również wpływa na jej zewnętrzne stosunki prawne. Należy w tym miejscu podkreślić, iż spółka jest jedną z możliwych struktur organizacyjno-prawnych, bowiem istnieją również inne, jak np. przedsiębiorca indywidualny, spółdzielnia czy nawet stowarzyszenie oraz fundacja, które rownież mogą prowadzić działalność gospodarczą. 

Czym jest spółka?

Zanim zostaną zaprezentowane kwestie związane z wadami i zaletami prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki, należy pokrótce wyjaśnić czym w ogóle jest spółka i jakie jej rodzaje są przewidziane przez polskie prawo. Przez spółkę można rozumieć pewną wspólnotę prawną o charakterze prywatnoprawnym zawiązaną przez określoną liczbę osób w formie umowy dla realizacji z góry zdefiniowanego celu. Polski ustawodawca daje możliwość utworzenia spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 1 lipca 2021 r. Poza spółką cywilną wszystkie pozostałe zostały uregulowane w jednej ustawie, tj. w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

Spółka osobowa czy kapitałowa?

Jeśli udało się już podjąć decyzję w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej właśnie w formie spółki, należy zastanowić się także nad kolejną kwestią. Warto zdać sobie bowiem sprawę, iż różnorodność spółek nie jest kwestią przypadku czy nadgorliwością ustawodawcy, a wybór jednej z nich nie powinien być podyktowany dopełnieniem firmy w celu uzyskania dobrze brzmiącej nazwy. Należy zatem zastanowić się, czy chcemy oprzeć naszą działalność gospodarczą na spółce kapitałowej bądź osobowej. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną oraz spółkę akcyjną. Z kolei spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Zasadniczą różnicą między spółką kapitałową a osobową jest, w dużym uproszczeniu, kwestia odpowiedzialności majątkowej. W przypadku spółek osobowych wspólnicy będą bowiem ponosić odpowiedzialność solidarną ze spółką w sytuacji bezskutecznej egzekucji z majątku spółki. Z kolei w przypadku prowadzenia spółki kapitałowej wspólnicy, którzy wnieśli wkłady, nie będą ponosili odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu takich spółek również, co do zasady, będą od takiej odpowiedzialności uwolnieni, jeśli dopełnią wszystkich wymaganych prawem obowiązków, jak np. zgłoszenie we właściwym terminie wniosku i ogłoszenie upadłości. 

Wady i zalety spółki kapitałowej

Oprócz zasadniczej korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej jaką jest ograniczenie odpowiedzialności majątkowej, do zalet tych form prawnych można zaliczyć: 

Z kolei do wad spółek kapitałowych zalicza się:

Wady i zalety spółki osobowej

Do zalet prowadzeni działalności gospodarczej w formie spółki osobowej można zaliczyć:

Natomiast wadami są: