Optymalizacja podatkowa

Czym jest i czy jest legalna?

Poprzedni wpis dotyczył problematyki związanej z zagadnieniem wyboru formy prawnej, która w założeniu będzie najbardziej dostosowana do już prowadzonej bądź planowanej działalności gospodarczej. Kwestia, która zostanie poruszona w niniejszym tekście będzie ściśle związana z analizowanym wcześniej tematem. Decyzje w zakresie optymalizacji podatkowej stanowią jedną z zasadniczych kwestii, które będą musieli przemyśleć wspólnicy bądź osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Optymalizacja podatkowa stanowi szereg czynności zmierzających do obniżenia (uniknięcia) obciążeń podatkowych, ewentualnie do odroczenia momentu ich zapłaty albo rozłożenia na raty. Warto podkreślić, iż optymalizacja podatkowa jest działalnością w pełni legalną i nie można jej w żaden sposób utożsamiać z uchylaniem się od opodatkowania.

Co można zyskać?

Optymalizacja podatkowa nie dotyczy tylko podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i podejmują decyzję co do formy prawnej, która będzie najbardziej opłacalna pod kątem potencjalnych obciążeń podatkowych. Zgodne z prawem obniżanie podatków dotyczy bowiem również tych, którzy prowadzą już działalność gospodarczą. Istnieje przecież szereg kwestii, które trzeba wówczas uwzględnić, jak np. metody i stawki amortyzacyjne pozwalające manewrować wysokością potencjalnych kosztów uzyskania przychodów, miejsce prowadzenia działalności, czy wreszcie opłacalność ryczałtu od dochodów spółek, który potocznie jest określany jako estoński CIT. Wszystkie te kwestie są niezwykle istotne i często wpływają na znaczące zwiększenie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. 

Planowanie podatkowe

Optymalizacja podatkowa powinna być dokładnie przeanalizowana, ponieważ tylko wtedy daje najlepsze efekty. Dzieje się tak dlatego, iż planowanie podatkowe powinno uwzględniać szereg aspektów, jak np. formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny stan prawny, ale również długookresowe potrzeby i cele optymalizacji. Tym samym opracowywanie takiej strategii nie jest działaniem prostym i wymaga wiedzy oraz doświadczenia w tymże aspekcie. Konieczne jest przecież przewidywanie wszelkich konsekwencji danej transakcji jeszcze na etapie przed rozpoczęciem jej realizacji. Większość tak podejmowanych działań wymaga dodatkowo uprzedniej konsultacji finansowej oraz prawnej. Dopiero przeanalizowanie wszelkich aspektów danego przedsięwzięcia oraz jego celów i długofalowych skutków może przynieść oczekiwane rezultaty w postaci zmniejszenia obciążeń podatkowych bez obawy o potencjalne popełnienie oszustwa podatkowego. 

IP Box

Jedną z popularnych ulg podatkowych przewidzianych na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: CIT) jest tzw. IP Box. Ulga ta polega na opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatkową podatnika osiągającego kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których można zaliczyć patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskie prawo do programu komputerowego. W celu skorzystania z tejże ulgi niezbędna jest identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przychodów oraz kosztów związanych z tymi prawami. Czynność ta jest niezbędna ze względu na fakt, iż dla każdego prawa kwalifikowanego trzeba indywidualnie obliczyć dochód kwalifikowany. 

Optymalizacja w PIT

Należy zauważyć, że optymalizacja podatkowa nie jest zarezerwowana wyłącznie dla podatników CIT. Również na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych można znaleźć miejsce na obniżenie obciążeń podatkowych. W praktyce taka optymalizacja podatkowa sprowadza się do wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania, która to forma determinują również wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Warto podkreślić, że wybór formy opodatkowania jest, co do zasady, zarezerwowany dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i to przede wszystkim oni powinni uwzględnić planowanie podatkowe. Należy także zauważyć, że ze względu na coraz wyższe koszty zatrudnienia pracownika umowa o pracę zostaje zastąpiona współpracą B2B, która może nie tylko obniżyć koszty po stronie pracodawcy, ale stać się dużo korzystniejszą alternatywą dla pracownika.