Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Upadłość konsumencka Q&A, cz. III

  
11 paź 2022

1. Czy brak majątku jest przeszkodą do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dedykowanym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Za niewypłacalną uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość konsumencką można ogłosić w sytuacji posiadania tylko jednego wierzyciela. Tym samym, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, to brak majątku nie jest przeszkodą do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

2. W jakiej wysokości syndyk może zająć wynagrodzenie za pracę w upadłości konsumenckiej?

Uzyskiwane wynagrodzenie, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie), wchodzi w skład masy upadłości. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy syndyk może zająć do 50% wynagrodzenia za pracę, a jeśli upadły płaci alimenty to do 60% wynagrodzenia za pracę. W przypadku, kiedy upadły utrzymuje się jedynie z emerytury lub renty, to zajęciu podlega nie więcej niż 25% świadczenia. Jednocześnie, w myśl przepisów prawa upadłościowego, jeżeli upadły utrzymuje wyłącznie siebie kwota wolna od zajęcia wynosi 150% wartości kwoty przyznającej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej. W przypadku, gdy upadły ma na swoim utrzymaniu rodzinę kwota wolna od zajęcia odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% wartości kwoty przyznającej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób w rodzinie. Tym samym, co do zasady wynagrodzenie podlega zajęciu w części ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę nie więcej niż połowa uzyskiwanego wynagrodzenia.

3. Czy syndyk może zająć świadczenie 500+?

W postępowaniu upadłościowym wolne od zajęcia są wszelkie świadczenia socjalne, jakie przysługują upadłemu. Pełną ochroną objęte są m. in. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne i wychowawcze (w tym świadczenie 500+), dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, stypendia. Tym samym, syndyk nie może zająć świadczenia 500+.

4. Czy syndyk może zająć alimenty?

Nie wchodzi do masy upadłości mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi z kolei nie podlegają egzekucji m. in. świadczenia alimentacyjne. Tym samym, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły nadal będzie mógł dysponować alimentami, które otrzymuje na utrzymanie dziecka.

5. Czy po ogłoszeniu upadłości upadły nadal zobowiązany jest do regulowania alimentów?

Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostateacznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część alimentów nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.

6. Czy alimenty w upadłości konsumenckiej mogą zostać umorzone?

Co do zasady, po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Tym samym, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego mogą zostać umorzone prawie wszystkie zobowiązania upadłego, niezależnie od ich wysokości i charakteru, poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w prawie upadłościowym. Takim wyjątkiem są m. in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. Tym samym, zaległe alimenty nie zostaną umorzone w upadłości konsumenckiej.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram