Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn

Upadłość konsumencka – Q&A cz. IV

  
8 lis 2022

1. Jak długi będzie plan spłaty wierzycieli?

Zasadniczo upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania określone w planie spłaty w okresie nie dłuższym niż 3 lata. W przypadkach wskazanych w ustawie plan spłaty może zostać skrócony do 2 lat lub 1 roku w sytuacji, gdy w drodze wykonania planu spłaty upadły spłaci co najmniej 50% lub 70% zobowiązań. Jeżeli jednak upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy 3 lata ani dłuższy niż 7 lat.

2. Jaka będzie miesięczna wysokość rat ustalonych w planie spłaty?

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Tym samym, wysokość rat jest ustalana indywidualnie w zależności od okoliczności danej sprawy, przy czym kwoty te są często symboliczne w relacji do całego zadłużenia, tak by upadły mógł bez przeszkód wykonywać ustalony plan spłaty.

3. Kiedy sąd umorzy zobowiązania bez ustalania planu spłaty?

Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Jeżeli jednak niezdolność do dokonywania spłat w ramach planu spłaty nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

4. Jakie są obowiązki upadłego w okresie realizacji planu spłaty?

W okresie wykonywania planu spłaty upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

5. Czy można zmienić plan spłaty w trakcie jego wykonywania?

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty na dalszy okres nieprzekraczający 18 miesięcy. Jeśli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego.

6. Jakie długi nie zostaną umorzone w upadłości konsumenckiej?

Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego mogą zostać umorzone prawie wszystkie zobowiązania upadłego, niezależnie od ich wysokości i charakteru, poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w ustawie. Nie mogą zostać umorzone w upadłości konsumenckiej: zobowiązania o charakterze alimentacyjnym; zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem; zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram